กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

[adl-post-slider id="2573"]

กิจกรรมการศึกษาทักษะชีวิต

กิจกรรมการศึกษาทักษะชีวิต

กิจกรรมการศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมการศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง

การศึกษาพัฒนาสังคมและชุมชน

การศึกษาพัฒนาสังคมและชุมชน

เรื่องน่ารู้

เรื่องน่ารู้

ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล

การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล

ศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล

ศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล

ศูนย์ดิจิทัลชุมชน

ศูนย์ดิจิทัลชุมชน

ศูนย์การศึกษาตลอดชีวิต

ศูนย์การศึกษาตลอดชีวิต

[advps-slideshow optset="1"]

กศน.ตำบลป่าซาง …

กศน.ตำบลป่าซาง จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ หลักสูตรการทำขนมไทยโบราณ จำนวน 35 ชั่วโมง ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ 10 ตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

Read more

กศน.ตำบลป่าซางดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน …

กศน.ตำบลป่าซางดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน จำนวน 5 ชั่วโมง สถานที่จัด ณ อาคารเอนกประสงค์หมู่ที่ 6 ตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

Read more

โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง …

โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 5 ชั่วโมง สถานที่จัด ณ อาคารเอนกประสงค์หมู่ที่ 6 ตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

Read more

กศน.ตำบลป่าซางดำเนินการโครงการส่งเสริมดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยของ …

กศน.ตำบลป่าซางดำเนินการโครงการส่งเสริมดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยของ ประชาชนในชุมชน สถานที่จัด ณ อาคารเอนกประสงค์หมู่ที่ 6 อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

Read more

วันที่ 29 มกราคม 2562 …

วันที่ 29 มกราคม 2562 นายมงคล แก้วเทพ หัวหน้า กศน.ตำบลป่าซางเข้าร่วมการอบรมพัฒนาเพิ่มศักยภาพให้กับวิทยากรแกนนำหลักสูตรดิจิทัลและระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ DMIS 62 ในวันที่ 29-30 ม.ค. 2562 ณ อาคารเรียนรวม กศน.เมืองพะเยา

Read more

วันที่ 28 มกราคม 2562 …

วันที่ 28 มกราคม 2562 กศน.ตำบลป่าซางจัดการศึกษาต่อเนื่องกลุ่มสนใจหลักสูตรการทำแคบหมูจำนวน 10 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2562 มีผู้สนใจเข้าเรียนจำนวน 6 คน ในการนี้นายถนอม โยวัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอดอกคำใต้มานิเทศให้กำลังใจแก่ผู้เรียน ณ กศน.ตำบลป่าซาง

Read more

กศน.ตำบลป่าซาง …

กศน.ตำบลป่าซาง จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ จังหวัดเชียงใหม่โดยมีนักศึกษาเข้าร่วม 45 คน

Read more