ข่าวการศึกษา

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

กิจกรรมทักษะชีวิต

กิจกรรมทักษะชีวิต


กิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

กิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

เรื่องน่ารู้

เรื่องน่ารู้


กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ

กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ

กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบกลุ่มสนใจ

กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบกลุ่มสนใจ

การพัฒนาตนเอง

การพัฒนาตนเองของหัวหน้า กศน.ตำบลป่าซาง

ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล

ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล (ศส.ปชต.)

ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ

ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล

ศูนย์ดิจิทัลชุมชน

ศูนย์ดิจิทัลชุมชน

ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต

ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต

การทำน้ำพริกกากหมู จำนวน 10 ชั่วโมง

วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2565 กศน.ตำบลป่าซางดำเนินการวิชาชีพหลักสูตรการทำน้ำพริกกากหมู จำนวน 10 ชั่วโมง ให้กับประชาชนตำบลป่าซาง ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 15.00 น. มีผู้เรียน 7 คน

Read more

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 กศน.ตำบลป่าซางดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับประชาชน ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม 21 คน โดยมี นายพรเพชร เผ่าแก้ว นักวิชาการส่งเสริมเกษตรชำนาญการ เป็นวิทยากรให้ความรู้

Read more