ข่าวการศึกษา

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

กิจกรรมทักษะชีวิต

กิจกรรมทักษะชีวิต


กิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

กิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

เรื่องน่ารู้

เรื่องน่ารู้


กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ

กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ

กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบกลุ่มสนใจ

กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบกลุ่มสนใจ

การพัฒนาตนเอง

การพัฒนาตนเองของหัวหน้า กศน.ตำบลป่าซาง

ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล

ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล (ศส.ปชต.)

ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ

ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล

ศูนย์ดิจิทัลชุมชน

ศูนย์ดิจิทัลชุมชน

ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต

ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต

การทำกระเป๋าจากเส้นพลาสติก

วันที่ 4-5 สิงหาคม 2566 กศน.ตำบลป่าซางดำเนินการจัดหลักสูตรระยะสั้นวิชาการทำกระเป๋าจากเส้นพลาสติก หลักสูตร 10 ชั่วโมง ให้กับประชาชนตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ณ บ้านเลขที่ 45 หมู่ที่ 9 ตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 4 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 5 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566 เรียนวันศุกร์ถึงวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. มีผู้เรียน 7 คน โดยมี นายณรงค์ อินต๊ะสาร เป็นวิทยากร

Read more

การทำกระเป๋าหิ้วผ้าด้นมือ

วันที่ 4-5 สิงหาคม 2566 กศน.ตำบลป่าซางดำเนินการจัดวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น วิชาการทำกระเป๋าหิ้วผ้าด้นมือ หลักสูตร 10 ชั่วโมง ให้กับประชาชนตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 4 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 5 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.ถึง 15.00 น.มีผู้เรียน 7 คน โดยมี นางพวงเพ็ญ ไชยวุฒิ เป็นวิทยากร

Read more

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้กฎหมายใกล้ตัว

วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอดอกคำใต้ โดย กศน.ตำบลป่าซาง ดำเนินการโครงการส่งเสริมการเรียนรู้กฎหมายใกล้ตัว มีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 21 คน ณ กศน.ตำบลป่าซาง โดยมี ดาบตำรวจรุ่งโรจน์ พรหมเผ่า เป็นวิทยากรให้ความรู้

Read more

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 30 มิถุนายน 2566 สกร.อำเภอดอกคำใต้โดยกศน.ตำบลดอนศรีชุม กศน.ตำบลบุญเกิด กศน.ตำบลสว่างอารมณ์ กศน.ตำบลดอกคำใต้ กศน.ตำบลป่าซาง และ กศน.ตำบลห้วยลาน จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ read more

Read more

วิชาการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน

กศน.ตำบลป่าซางเปิดสอนวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น วิชาการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน หลักสูตร 10 ชั่วโมงให้กับประชาชนตำบลป่าซาง  อำเภอดอกคำใต้ ณ บ้านเลขที่ 138 หมู่ 8      ตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2566 ถึงวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2566 เรียน วันพฤหัสบดี ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00น. ถึง 15.00น. มีผู้เรียน 6 คน   โดยมี นางสมพร  ใจเสียง เป็นวิทยากรให้ความรู้

Read more

วิชาการทำกระเป๋าใส่โทรศัพท์ผ้าด้นมือ

กศน.ตำบลป่าซางเปิดสอนวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นวิชาการทำกระเป๋าใส่โทรศัพท์ผ้าด้นมือ หลักสูตร 10 ชั่วโมง  ให้กับประชาชนตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา  ณ บ้านเลขที่ 45 หมู่ที่ 9 ตำบลป่าซาง  อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา  ระหว่างวันที่    29  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2566  ถึงวันที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2566  เรียนวันพฤหัสบดี  ถึงวันศุกร์  ตั้งแต่เวลา09.00 น.ถึง 15.00 น.มีผู้เรียน 7 คน
โดยมี  นางสาวลำพึง บุญมา  เป็นวิทยากร

Read more

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ป้องกันยาเสพติ

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอดอกคำใต้ โดย กศน.ตำบลป่าซาง ดำเนินการโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ป้องกันยาเสพติด มีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 21 คน ณ กศน.ตำบลป่าซาง โดยมี ดาบตำรวจรุ่งโรจน์ พรหมเผ่า เป็นวิทยากรให้ความรู้

Read more

โครงการรอบรู้กฎหมายจราจรใกล้ตัว

วันที่ 20 มิถุนายน 2566 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอดอกคำใต้ โดย กศน.ตำบลดอนศรีชุม กศน.ตำบลบุญเกิด กศน.ตำบสว่างอารมณ์ กศน.ตำบลดอกคำใต้ กศน.ตำบลป่าซาง และ กศน.ตำบลห้วยลาน ดำเนินการโครงการรอบรู้กฎหมายจราจรใกล้ตัว เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในด้านความปลอดภัยและวินัยจราจร และมีทักษะในการขับขี่รถจักรยานยนต์ รถยนต์ที่ถูกต้องปลอดภัย ตามหลักการขับขี่ที่ปลอดภัย ถูกกฎจราจร และสามารถปฎิบัติตนได้ถูกต้อง มีประชาชนเข้าร่วมจำนวน 26 คน ณ ห้องประชุม สกร.อำเภอดอกคำใต้ โดยมี ดาบตำรวจสด บัวย้อย เป็นวิทยากรให้ความรู้

Read more

การทำกระเป๋าหิ้วผ้าด้นมือ หลักสูตร 10 ชั่วโมง

กศน.ตำบลป่าซางดำเนินการจัดวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น วิชาการทำกระเป๋าหิ้วผ้าด้นมือ หลักสูตร 10 ชั่วโมง ให้กับประชาชนตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ณ อาคารเอนกประสงค์หมู่ที่ 1 ตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 25 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 26 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เรียนวันเสาร์ ถึงวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา09.00 น.ถึง15.00น.มีผู้เรียน 7 คน โดยมี นางสาวลำพึง บุญมา เป็นวิทยากร

Read more

สอนเสริมวิชาคณิตศาสตร์

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 กศน.ตำบลป่าซาง ดำเนินการสอนเสริมวิชาคณิตศาสตร์ ให้กับนักศึกษา กศน.ตำบลป่าซาง ณ กศน.ตำบลป่าซาง หมู่ที่ 9 ตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. มีผู้เรียนจำวน 16 คน โดยมี นางสาวรมัณย์ญา หมั่นค้า ครูชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรให้ความรู้

Read more