ข่าวการศึกษา

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

กิจกรรมทักษะชีวิต

กิจกรรมทักษะชีวิต


กิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

กิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

เรื่องน่ารู้

เรื่องน่ารู้


กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ

กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ

กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบกลุ่มสนใจ

กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบกลุ่มสนใจ

การพัฒนาตนเอง

การพัฒนาตนเองของหัวหน้า กศน.ตำบลป่าซาง

ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล

ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล (ศส.ปชต.)

ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ

ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล

ศูนย์ดิจิทัลชุมชน

ศูนย์ดิจิทัลชุมชน

ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต

ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต

โครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์

โครงการเสริมสร้างทักษะ การเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์

Read more

การทำกระเป๋าเป้ผ้าด้นมือ

กศน.ตำบลป่าซางจัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น  วิชา การทำกระเป๋าเป้ผ้าด้นมือ หลักสูตร 35 ชั่วโมง ให้กับประชาชนตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้  ณ  ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 ตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 เรียน วันจันทร์ ถึง วันเสาร์ เว้นวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น.   มีผู้เรียน 15 คน โดยมี   นางสาวลาพัตร์ ไชยทิศ   เป็นวิทยากร

Read more

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลหลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล ตำบลป่าซาง

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดอกคำใต้   โดย กศน.ตำบลป่าซาง  ในฐานะเป็นหน่วยจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในพื้นที่ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล จึงจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลหลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล ตำบลป่าซางขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลป่าซาง มีความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสมมีคุณธรรม จริยธรรม นำไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อประโยชน์ต่อตนเองและชุมชน

Read more

โครงการส่งเสริมการเรียนรูู้ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการส่งเสริมการเรียนรูู้ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง read more

Read more

โครงการส่งเสริมการเรียนรูู้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

โครงการส่งเสริมการเรียนรูู้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข read more

Read more