การทำกระเป๋าเป้ผ้าด้นมือ

กศน.ตำบลป่าซางจัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น  วิชา การทำกระเป๋าเป้ผ้าด้นมือ หลักสูตร 35 ชั่วโมง ให้กับประชาชนตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้  ณ  ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 ตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 เรียน วันจันทร์ ถึง วันเสาร์ เว้นวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น.   มีผู้เรียน 15 คน โดยมี   นางสาวลาพัตร์ ไชยทิศ   เป็นวิทยากร

Read more

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลหลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล ตำบลป่าซาง

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดอกคำใต้   โดย กศน.ตำบลป่าซาง  ในฐานะเป็นหน่วยจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในพื้นที่ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล จึงจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลหลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล ตำบลป่าซางขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลป่าซาง มีความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสมมีคุณธรรม จริยธรรม นำไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อประโยชน์ต่อตนเองและชุมชน

Read more

โครงการส่งเสริมการเรียนรูู้ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการส่งเสริมการเรียนรูู้ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง read more

Read more

โครงการส่งเสริมการเรียนรูู้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

โครงการส่งเสริมการเรียนรูู้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข read more

Read more

กิจกรรมหลักสูตรระยะสั้น

กศน.ตำบลป่าซาง ดำเนินการกิจกรรมหลักสูตรระยะสั้นวิชาการทำพวงกุญแจผ้า หลักสูตร 10 ชั่วโมง ในระหว่างวันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา มีผู้เรียนจำนวน 6 คน วิทยากรโดย นางกวี อินต๊ะสาร

Read more

โครงการประวัติศาสตร์ชาติไทย และสำนึกบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย

โครงการประวัติศาสตร์ชาติไทย และสำนึกบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทยให้กับนักศึกษา กศน.ตำบลป่าซาง ในวันที่   30  สิงหาคม  2562  ณ กศน.ตำบลป่าซาง

Read more