โครงการส่งเสริมสุขภาวะอนามัยของผู้สูงอายุ

กศน.ตำบลป่าซางดำเนินการโครงการส่งเสริมสุขภาวะอนามัยของผู้สูงอายุวันที 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนผู้สูงอายุ หมู่ที่ 8 อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

Read more

โครงการส่งเสริมดูแลสุขภาวะและสุขอนามัย

กศน.ตำบลป่าซางดำเนินการโครงการส่งเสริมดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยของ ประชาชนในชุมชน สถานที่จัด ณ อาคารเอนกประสงค์หมู่ที่ 6 อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

Read more

โครงการพัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับผู้สูงอายุ

โครงการพัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับผู้สูงอายุ
read more

Read more

โครงการขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร

วันที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 กศน.ตำบลป่าซางจัดกิจกรรมโครงการขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร ณ วัดดอนต้น ตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในด้านความปลอดภัยและวินัยจราจร และมีทักษะในการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ถูกต้องปลอดภัยและป้องกันอุบัติภัยอื่น ๆ ให้กับกลุ่มเป้าหมายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

Read more

ทักษะชีวิต::โครงการประชาธิปไตยในระดับหมู่บ้าน

กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำแนวทางการดำเนินงานตามแผนปรองดองแห่งชาติโดยมียุทธศาสตร์ที่สำคัญ 3 ประการ คือสร้างเสริมให้สถาบันการศึกษาทุกระดับเสริมสร้างทักษะและสำนึกของความเป็นพลเมืองดี เพื่อเป็นกำลังสำคัญของบ้านเมือง สร้างเครือข่ายและช่องทางเพื่อการขับเคลื่อนและขยายผลอย่างยั่งยืน สร้างความตระหนัก และระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองดี ในส่วนของสำนักงาน กศน. ที่มีบทบาท ภารกิจหลักในการจัดส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชนส่วนใหญ่ที่เป็นกำลังหลัก และเป็นพลังในการสร้างความปรองดอง read more

Read more

โครงการพัฒนาทักษะชีวิต :: โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ การประดิษฐ์พวงมาลัยจากดอกไม้พลาสติก

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ การประดิษฐ์พวงมาลัยจากดอกไม้พลาสติก read more

Read more