องค์กรนักศึกษา

  1. คณะกรรมการผู้แทนองค์กรนักศึกษา กศน.ตำบลป่าซาง ประกอบด้วย

1.1 ประธาน            ได้แก่  นางนายชาญณรงค์ สมศรี                 นักศึกษาระดับ ม.ปลาย

1.2 รองประธาน       ได้แก่  นายชัยมงคล สมศรี                        นักศึกษาระดับ ม.ปลาย

1.3 เลขานุการ          ได้แก่  นางสาวเก็จมณี  ครองมัจฉา             นักศึกษาระดับ ม.ปลาย      

1.4 ผู้ช่วยเลขานุการ   ได้แก่ นางสาวศิรินทิพย์ สมบูรณ์                นักศึกษาระดับ ม.ปลาย

1.5 กิจกรรมนักศึกษา ได้แก่  นางสาวฐาปนี สมศรี                      นักศึกษาระดับ ม.ปลาย

1.6 การเงินและบัญชี  ได้แก่  นางสาววราพร  มาคล้อง                นักศึกษาระดับ ม.ปลาย
1.7 ประชาสัมพันธ์     ได้แก่  นางผ่องศรี  ค่องค้า                       นักศึกษาระดับ ม.ต้น

1.8 ปฏิคม               ได้แก่  นายณัฐพล  ใจสา                          นักศึกษาระดับ ม.ต้น

1.9 กรรมการ           ได้แก่  นายณัฐดนัย สมศรี                       นักศึกษาระดับ ม.ต้น

  1. คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา

กศน.ตำบลป่าซาง  เสนอ ประกอบด้วย

          2.1.กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้าน  วิชาการ          ชื่อ นางพรรณิภา จินดา

          2.2.กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้าน  บริหารจัดการ   ชื่อ นายอิ่นคำ สมศรี

  1. 3. ครูที่ปรึกษา ชื่อ นายมงคล แก้วเทพ                    ตำแหน่ง หัวหน้า กศน.ตำบลป่าซาง