โครงการส่งเสริมการเรียนรูู้ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการส่งเสริมการเรียนรูู้ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง read more

Read more

กศน.ตำบลป่าซางดำเนินการโครงการจัดการศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง …

กศน.ตำบลป่าซางดำเนินการโครงการจัดการศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เทคนิคการปลูกพืชผสมผสานสร้างรายได้ ณ อาคารเอนกประสงค์หมู่ที่ 4 ตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

Read more

โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 5 ชั่วโมง สถานที่จัด ณ อาคารเอนกประสงค์หมู่ที่ 6 ตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

Read more

กศน.ตำบลป่าซางดำเนินกิจกรรมโครงการ …

กศน.ตำบลป่าซางดำเนินกิจกรรมโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer (รุ่นที่ 2) ระหว่างวันที่ 25-27 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม อบต.ป่าซาง

Read more

โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง …

โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กศน.ตำบลป่าซางจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้ความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อกระตุ้น ปลูกฝังและให้ความรู้ กับประชาชน ให้สามารถน้อมนำแนวพระราชดำรัส “เศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ไปใช้ในการดำเนินชีวิตให้เป็นปกติสุข ไม่ตกเป็นทาสของ ความฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย มุ่งหวังให้ประชาชนมีความสามารถในการวิเคราะห์ตนเอง แก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง และสามารถพึ่งตนเองได้ในที่สุด read more

Read more

กิจกรรมโครงการส่งเสริมเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท

วันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 กศน.ตำบลป่าซางจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงใหม่

Read more

โครงการส่งเสริมหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท

วันที่ 9 สค 59 กศน.ตำบลป่าซาง จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการส่งเสริมหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ณ ศูนย์การศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

Read more

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีให

กศน.ตำบลป่าซางดำเนินการโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลภายในโครงการประกอบด้วยการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางปฏิบัติของเกษตรทฤษฎีใหม่และมีการทำน้ำหมักชีวภาพ

Read more