โครงการประวัติศาสตร์ชาติไทย และสำนึกบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย

โครงการประวัติศาสตร์ชาติไทย และสำนึกบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทยให้กับนักศึกษา กศน.ตำบลป่าซาง ในวันที่   30  สิงหาคม  2562  ณ กศน.ตำบลป่าซาง

Read more

โครงการค่ายจิตสำนึกรักสถาบันพระมหากษัตริย์

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 กศน.ตำบลป่าซาง ดำเนินการโครงการค่ายจิตสำนึกรักสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ กองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ 32 อำเภอเมืองพะเยา โดยมีนายถนอม โยวัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอดอกคำใต้ เป็นประธานในพิธีเปิด

Read more

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท

กศน.ตำบลป่าซาง จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ จังหวัดเชียงใหม่โดยมีนักศึกษาเข้าร่วม 45 คน

Read more

โครงการขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร

วันที่ 10 สค 2561 กศน.ตำบลป่าซางดำเนินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร ณ กศน ตำบลป่าซาง วิทยากรโดยจราจรสถานีตำรวจภูธรดอกคำใต้

Read more

โครงการสอนเสริมวิชาภาษาอังกฤษ

กศน.ตำบลป่าซางจัดกิจกรรมโครงการสอนเสริมวิชาภาษาอังกฤษระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2561 ณ กศน.ตำบลป่าซาง

Read more

กศน.ตำบลป่าซางจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล …

กศน.ตำบลป่าซางจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล วันที่ 28 ธันวาคม 2560 ณ กศน.ตำบลป่าซาง

Read more

กิจกรรมโครงการส่งเสริมเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท

วันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 กศน.ตำบลป่าซางจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงใหม่

Read more

โครงการเรียนรู้บริหารจัดการขยะในชุมชน

วันที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 กศน.ตำบลป่าซางจัดกิจกรรมโครงการเรียนรู้บริหารจัดการขยะในชุมชน เพื่อส่งเสริมการจัดการขยะในชุมชน ณ บ้านดงอินตา หมู่ที่ 6 ต.บ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จ.พะเยา

Read more