สมัครเรียนทางออนไลน์

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ    การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551   กศน.ตำบลป่าซาง ระดับ ประถม มัธยมศึกษาตอนต้น และระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย