ข้อมูลพื้นฐาน กศน.ตำบลป่าซาง

ctx-header-egypt1

 

 

ข้อมูลทั่วไปของตำบลป่าซาง

********************************

          ข้อมูลพื้นฐาน กศน.ตำบลป่าซาง

1. สภาพทางกายภาพของชุมชน ตำบลป่าซาง

1.1 ชื่อ : กศน.ตำบลป่าซาง

1.2 สังกัด  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดอกคำใต้ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

1.3 ประวัติความเป็นมา

                   ตำบลป่าซางจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2527 โดยแยกออกจากห้วยลานและยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 มีหมู่บ้านจำนวน 9 หมู่บ้าน อยู่ห่างจากอำเภอดอกคำใต้ ประมาณ 15 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดพะเยาประมาณ 32 กิโลเมตร คำขวัญประจำตำบลป่าซาง คือ บ้านเมืองคนดี สตรีอ่อนหวาน ลูกหลานครูบาศรีวิชัย มากมายปลานา ข้าวปลาอุดม สมชื่อ
ป่าซาง สภาพพื้นที่ของตำบลป่าซาง ทางด้านทิศตะวันออกจะเป็นภูเขาลาดลงมา ส่วนทางด้านทิศตะวันตกเป็นที่ราบลุ่ม โดยมีแหล่งน้ำที่สำคัญ คือลำห้วยป่าซางและลำแม่อิง

กศน.ตำบลป่าซางตั้งอยู่ที่อาคารเอนกประสงค์หมู่ที่ 9 อยู่บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
ป่าซาง กศน.ตำบลป่าซางมีบทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 จัดการเรียนการสอนผู้ไม่รู้หนังสือ เพื่อให้อ่านออกเขียนได้ การศึกษาในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาเพื่อการมีงานทา การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยจัดให้มีบ้านหนังสืออัจฉริยะในชุมชน การจัดตั้ง กศน.ตำบล มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตามความต้องการของผู้เรียน เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันสำหรับผู้สนใจและประชาชนในชุมชน

1.4  อาณาเขตตำบล

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

ทิศใต้ ติดกับ ต.ดงสุวรรณ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

ทิศตะวันออก ติดกับ ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา

ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ดงเจน กิ่ง อ.ภูกามยาว จ.พะเยา

1.5. สภาพทางสังคม – ประชากร

1.5.1 โรงเรียนของรัฐ จานวน 2 แห่ง ได้แก่

1) โรงเรียนบ้านค่า  เลขที่  89  หมู่ 9  ตำบลป่าซาง  อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา

2) โรงเรียนบ้านค่าบน หมู่ที่ 6 ค่าบน ถนน- ตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

1.5.2 วัด จำนวน 2 แห่ง คือ วัดศรีเมืองมูลและวัดดอนตัน

1.5.3 องค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง คือ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง

1.5.4 กศน.ตำบล จำนวน 1 แห่ง
       กศน.ตำบลป่าซาง หมู่ 9 ตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120 

เว็บไซต์ http://www.pasang.dktnfe.com

1.5.5 สถานพยาบาล จำนวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าซาง

1.5.6 สนามเปตองจำนวน 11 สนาม

1.5.7  อื่นๆ ได้แก่ เครื่องออกกาลังกายประจำตำบล 1 จุด

1.6 การคมนาคมขนส่ง

-การคมนาคมในเขตตำบลป่าซาง และพื้นที่ใกล้เคียงใช้การคมนาคมทางบกเป็นหลัก

1.7 การโทรคมนาคม

-มีโทรศัพท์เข้าถึงหมู่บ้าน มีหอกระจายข่าว/เสียงตามสายทุกหมู่บ้าน

1.8 การไฟฟ้า

1) มีไฟฟ้าเข้าถึงทั้ง 10 หมู่บ้าน ประชากรทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้ทุกหลัง

2) ไฟฟ้าสาธารณะยังมีไม่เพียงพอกับเขตพื้นที่

1.9 แหล่งน้ำธรรมชาติ

1) ลำห้วยป่าซาง

1.10 แหล่งน้ำอื่นๆ

-ระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน จำนวน 5 แห่ง

ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล

1.วัดดอนตัน

2.วัดศรีเมืองมูล

3.สถานีอนามัยตำบลป่าซาง

4.โรงเรียนบ้านค่าบน

5.โรงเรียนบ้านค่า

6.อ่างเก็บน้ำห้วยป่าซาง

7.องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง
8.กศน.ตำบลป่าซาง

ข้อมูลประชากรตำบลป่าซาง  อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา

1.11 ข้อมูลที่ตั้ง กศน.ตำบลป่าซาง

สถานที่ตั้งหมู่ 9 ตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา


Website www.pasang.dktnfe.com

Fanpage https://www.facebook.com/pasangnfe   

Line                                                                               

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *