โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่วิถีบนความพอเพียง

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่วิถีบนความพอเพียง

หลักการและเหตุผล

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางปฏิบัติตน โดยคำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี เพื่อพร้อมรับต่อความเสี่ยง บนพื้นฐานของความรอบรู้ ความรอบคอบ ระมัดระวัง และคุณธรรม การใช้ความรู้อย่างถูกหลักวิชาการ ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ควบคู่ไปกับการกระทำที่ไม่เบียดเบียนกัน การแบ่งปัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ความร่วมมือปรองดองกันในสังคม จะสร้างสายใยเชื่อมโยงคนในภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคมเข้าด้วยกัน สร้างสรรค์พลังในทางบวก นำไปสู่ความสามัคคี การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน และการพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ

กศน.อำเภอดอกคำใต้จึงได้จัด โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่วิถีบนความพอเพียงเพื่อให้นักศึกษาได้เล็งเห็นความสำคัญของของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และการส่งเสริมให้มีอาชีพ มีรายได้ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

ระยะเวลาดำเนินการ

        วันที่   24  เดือนสิงหาคม  พศ. 2562   โรงเรียนชาวนาเกษตรยั่งยืน  ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย

 พื้นที่ดำเนินการ

         โรงเรียนชาวนาเกษตรยั่งยืน  ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *