โครงการส่งเสริมดูแลสุขภาวะและสุขอนามัย

กศน.ตำบลป่าซางดำเนินการโครงการส่งเสริมดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยของ ประชาชนในชุมชน สถานที่จัด ณ อาคารเอนกประสงค์หมู่ที่ 6 อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา