โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 5 ชั่วโมง สถานที่จัด ณ อาคารเอนกประสงค์หมู่ที่ 6 ตำบลป่าซาง
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา