ประชุมจัดทำคัดเลือกบัตรข้อสอบ หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

วันที่ 10-14 มิถุนายน 2562 นายมงคล แก้วเทพ หัวหน้า กศน.ตำบลป่าซาง ร่วมประชุมจัดทำคัดเลือกบัตรข้อสอบ หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1/2562 ณ ห้องกรกนก โรงแรมเอเซียลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

Read more

การอบรมพัฒนาเพิ่มศักยภาพให้กับวิทยากรแกนนำหลักสูตรดิจิทัลและระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ DMIS 62

วันที่ 29 มกราคม 2562 นายมงคล แก้วเทพ หัวหน้า กศน.ตำบลป่าซางเข้าร่วมการอบรมพัฒนาเพิ่มศักยภาพให้กับวิทยากรแกนนำหลักสูตรดิจิทัลและระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ DMIS 62 ในวันที่ 29-30 ม.ค. 2562 ณ อาคารเรียนรวม กศน.เมืองพะเยา

Read more

โครงการพัฒนาบุคลากรในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

นายมงคล แก้วเทพ หัวหน้า กศน.ตำบลป่าซางร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2562 ณ อาคารเรียนรวม กศน.อำเภอเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

Read more

อบรมโครงการให้ความรู้กระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาโดย ศส.ปชต.

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 นายมงคล แก้วเทพ หัวหน้า กศน.ตำบลป่าซางร่วมอบรมโครงการให้ความรู้กระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาโดย ศส.ปชต. กิจกรรมอบรมให้ความรู้กระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ณ ห้องพุดตานโรงแรมพะเยาเกทเวย์ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

Read more

ประชุมชี้แจงแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

นายมงคล แก้วเทพร่วมประชุมชี้แจงแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดพะเยา

Read more

นายมงคล แก้วเทพ …

นายมงคล แก้วเทพ หัวหน้า กศน.ตำบลป่าซางร่วมประชุมโครงการประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล อำเภอ จังหวัดครั้งที่ 3 วันที่ 28-29 เมษายน 2561 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

Read more

นายมงคล แก้วเทพ …

นายมงคล แก้วเทพ หัวหน้า กศน.ตำบลป่าซาง ร่วมกิจกรรมโครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรในการปฎิบัติการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในยุคไทยแลนด์ 4.0 ระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม 2561 ณ ห้องพรนภา โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก นายสุรพล วงศ์หวัน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา ในการนี้นางพรรณี ใหม่ประสิทธิกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเย ร่วมในพิธีเปิด วิทยากรโดย นางอัญชลี ธรรมะวิธีกุล ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ โดยมีบุคลากรเข้าร่วม 23 คน

Read more

คณะกรรมการระดับตำบลตามโครงการไทยนิยม ยั้งยืน

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นายมงคล. แก้วเทพ หัวหน้า กศน.ตำบลป่าซาง ร่วมเป็นคณะกรรมการระดับตำบลตามโครงการไทยนิยม ยั้งยืน

Read more

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทีมระดับตำบลตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 นายมงคล แก้วเทพ หัวหน้า กศน.ตำบลป่าซางร่วมการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทีมระดับตำบลตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

Read more

โครงการอบรมวิทยากรแกนนำ หลักสูตร digital literacy หลักสูตร E-commerce และระบบบริหารจัดการ DMIS

โครงการอบรมวิทยากรแกนนำ หลักสูตร digital literacy หลักสูตร E-commerce และระบบบริหารจัดการ DMIS นายมงคล แก้วเทพ หัวหน้า กศน.ตำบลป่าซางเข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2561

Read more