โครงการพัฒนาบุคลากรในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

นายมงคล แก้วเทพ หัวหน้า กศน.ตำบลป่าซางร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2562 ณ อาคารเรียนรวม กศน.อำเภอเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา