การอบรมพัฒนาเพิ่มศักยภาพให้กับวิทยากรแกนนำหลักสูตรดิจิทัลและระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ DMIS 62

วันที่ 29 มกราคม 2562 นายมงคล แก้วเทพ หัวหน้า กศน.ตำบลป่าซางเข้าร่วมการอบรมพัฒนาเพิ่มศักยภาพให้กับวิทยากรแกนนำหลักสูตรดิจิทัลและระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ DMIS 62 ในวันที่ 29-30 ม.ค. 2562 ณ อาคารเรียนรวม กศน.เมืองพะเยา