โครงการพัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับผู้สูงอายุ

โครงการพัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับผู้สูงอายุ

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดการความรู้ความเข้าใจกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ให้กับผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปในตำบลป่าซาง
เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้แก่ ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปในตำบลป่าซาง
เพื่อให้ความรู้ทางด้านการใช้สมาร์ทโฟน ในยุคดิจิทัลแก่ประชาชนเพื่อรู้เท่าทันเทคโนโลยี ไปพร้อมๆ กับการใช้อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นประโยชน์ต่อตนเอง และสังคม
ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ
วันที่ 23 มีนาคม 2561 ณ จุดติดตั้งเน็ตประชารัฐ หมู่ที่ 6 ตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา