โครงการขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร

วันที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 กศน.ตำบลป่าซางจัดกิจกรรมโครงการขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร ณ วัดดอนต้น ตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในด้านความปลอดภัยและวินัยจราจร และมีทักษะในการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ถูกต้องปลอดภัยและป้องกันอุบัติภัยอื่น ๆ ให้กับกลุ่มเป้าหมายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย