โครงการพัฒนาทักษะชีวิต :: โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ การประดิษฐ์พวงมาลัยจากดอกไม้พลาสติก

IMG_8433

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ การประดิษฐ์พวงมาลัยจากดอกไม้พลาสติก

ในปัจจุบันประชาชนที่อาศัยอยู่ในชนบทต้องพัฒนาความสามารถและศักยภาพของตนเองและชุมชน ทั้งด้านเศรษฐกิจการเมืองและวัฒนธรรม ซึ่งจะสามารถทำให้ประชาชนดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น สร้างกระบวนการเรียนรู้ให้ประชากรในชุมชน ให้มีความรู้ในด้านการส่งเสริมอาชีพและเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของประชากรโดยใช้หลักการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และการบูรณาการความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ที่ชุมชนมีอยู่ หรือได้รับการเข้าร่วมกิจกรมต่างๆ เข้ามาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประชาชนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานในการพัฒนาการเรียนรู้ของคนในชุมชน
เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมให้สอดคล้องนโยบายของรัฐและแนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กศน.ตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้ จึงได้จัด โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ การประดิษฐ์พวงมาลัยจากดอกไม้พลาสติก อันจะเป็นการจัดการศึกษาอีกรูปแบบหนึ่ง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโรงการเกิดกระบวนการเรียนรู้และการบูรณาการความรู้ เพื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มอาชีพในพื้นที่ตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรในตำบลป่าซางให้เข้มแข็งต่อไป

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ การประดิษฐ์พวงมาลัยจากดอกไม้พลาสติก วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 วิทยากรโดย นางกัลยา อิ่นคำ ณ วัดศรีเมืองมูล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>