โครงการอบรมดิจิทัลหลักสูตรความเข้าใจดิจิทัลและการค้าออนไลน์

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล ตำบลป่าซาง
1. หลักการและเหตุผล
ตามแผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจัทัล กิจกรรม : โครงสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบล ที่สอดรับกับนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงานกศน. ประจำปีงบประมาณ 2562 ได้กล่าวถึงนโยบายเร่งด่วนเพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ในด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาทักษะให้ประชาชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ เช่น การพัฒนาทักษะและการส่งเสริมให้ประชาชนประกอบธุรกิจการค้าออนไลน์ (พาณิชอิเล็กทรอนิกส์) มีการใช้ความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมในการประกอบอาชีพ สร้างทักษะอาชีพที่สูงขึ้นให้กับประชาชนเพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล รวมไปถึงการส่งเสริมให้ประชาชนใช้เทคโนโลยีในการทำช่องทางเผยแพร่และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนให้เป็นระบบครบวงจร และสนับสนุนการจำหน่ายสินค้า และผลิตภัณฑ์ผ่านศูนย์จำหน่ายสินค้า และผลิตภัณฑ์ออนไลน์ (ONIE Online Commerce Center : OOCC ) เพื่อจำหน่ายสินค้าออนไลน์ระดับตำบล รวมทั้งดำเนินการเปิดศูนย์ให้คำปรึกษา OOCC กศน. เพื่อเปิดช่องทางในการให้คำปรึกษากับประชาชนเกี่ยวกับการค้าออนไลน์เบื้องต้น
กศน.อำเภอดอกคำใต้ ในฐานะเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่สนับสนุน การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งเป็นภาพรวมของการศึกษาตลอดชีวิต จึงได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานในด้านของการสร้างเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชน อันเป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักงาน กศน. กับ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจดิจิทัล และสังคม ในปีงบประมาณ 2562 สำนักงานกศน.จังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ขยายผลการค้าออนไลน์ โดยมีกิจกรรมคือ โครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชน ระดับตำบล เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนให้บรรลุตามนโนบาย และวัตถุประสงค์ ด้วยเหตุผลตังกล่าวจึงสมควรที่จะนำความรู้และทักษะการใช้ด้านดิจิทัลมาส่งเสริมและสนับสนุนให้แก่บุคลากร กศน. ซึ่งประกอบด้วยคณะครู เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา รวมทั้งประชาชนทั่วไปให้มีความรู้และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้สามารถใช้ Social Media และ Application ต่างๆ ในการนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ เสริมสร้างรายได้ให้กับตนเอง
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจด้านนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลกับประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม
2. เพื่อสร้างความพร้อมชุมชนผ่านเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชน กศน.
3. ให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ปลอดภัย มีความเข้าใจกฎระเบียบมารยาทในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
4. เพื่อให้สามารถใช้งานสมาร์ทโฟนได้อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
5. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถใช้งานแอปพลิเคชันส์ เว็บไซต์ รวมถึงโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ ของหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ที่มีการพัฒนาบนโลกออนไลน์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคมและประเทศได้

3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ ประชาชนตำบลป่าซาง จำนวน 15 คน
เชิงคุณภาพ
1. ประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ และ เกิดการลดช่องว่างด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการสอดแทรกคุณธรรม วัฒนธรรมอันดีงาม เหมาะสมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ทางด้านการใช้สมาร์ทโฟน ในยุคดิจิทัล
ให้รู้เท่าทันเทคโนโลยี ไปพร้อมๆ กับการใช้อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นประโยชน์ต่อตนเอง และสังคม
4. วิธีดำเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. แต่งตั้งคณะทำงานและประชุมชี้แจง
3. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. จัดกิจกรรมตามแผน
5. สรุปผล/รายงานผล
5. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ
วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ กศน.ตำบลป่าซาง

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล หลักสูตรการค้าออนไลน์ ตำบลป่าซาง
1. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันการการทำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ร้านค้าออนไลน์ในประเทศไทย ยังไม่ได้รับความนิยมมากนักทั้งผู้ซื้อและผู้ขายเนื่องจากหลายสาเหตุ เริ่มตั้งแต่การจัดหาสินค้าเพื่อมาขาย จ่ายเงินค่าสินค้า การจัดส่งสินค้า ทำให้ผู้ซื้อไม่ไว้วางใจและยึดติดภาพลักษณ์เดิมอยู่ ทั้งที่ในปัจจุบันมีเครื่องมือมากมายในการบริหารจัดการร้านค้า การจ่ายเงินและการจัดส่งสินค้า ซึ่งหากมีความรู้และความเข้าใจแล้วการทำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไม่ใช่เรื่องยากแต่อย่างใด แต่หากจะเป็นเครื่องมืออันทรงประสิทธิภาพในการเพิ่มยอดขายและประชาสัมพันธ์สินค้า รวมถึงสร้างโอกาสทางธุรกิจต่อยอดด้านอื่นๆ ต่อไป เพื่อพัฒนาและสร้างโอกาสให้กับ ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (OTOP/SMEs) ให้สามารถพัฒนาเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซที่มีมาตรฐาน น่าเชื่อถือ และมั่นคงปลอดภัยเพิ่มความสามารถในการค้าขายสินค้า/บริการผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในระดับ สากล และสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประเทศไทย 4.0
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดอกคำใต้ โดย กศน.ตำบลป่าซาง ในฐานะเป็นหน่วยจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยในพื้นที่ได้ตระหนักและเล็งเห็นในการสนับสนุนส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล จึงดำเนินการจัดโครงการอบรมดิจิทัลหลักสูตรหลักสูตรเปิดร้านค้าออนไลน์ เพื่อทำการประชาสัมพันธ์บนโซเชียลเน็ตเวิร์ค สำหรับผู้เริ่มต้น เพื่อเป็นการให้ความรู้ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้น และกระตุ้นให้ภาคธุรกิจทั้งวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม หันมาสนใจดำเนินธุรกิจที่เพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจมากยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในหลักการตลาด การเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า
และการโปรโมทสินค้า
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถ นำระบบ Digital Marketing (ระบบการตลาดออนไลน์) มาใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์และเพิ่มรายได้
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ ประชาชนตำบลป่าซาง จำนวน 15 คน
เชิงคุณภาพ
1. ประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนและเครื่องมือในการทำเปิดร้านค้าออนไลน์
2. ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการสามารถพัฒนาธุรกิจด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และทำการประชาสัมพันธ์บนระบบโซเซียลเนตเวิร์คได้

4. วิธีดำเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. แต่งตั้งคณะทำงานและประชุมชี้แจง
3. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. จัดกิจกรรมตามแผน
5. สรุปผล/รายงานผล
5. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ
วันที่ 2-3 มีนาคม 2562 ณ กศน.ตำบลป่าซาง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *