โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลหลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล ตำบลป่าซาง

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดอกคำใต้   โดย กศน.ตำบลป่าซาง  ในฐานะเป็นหน่วยจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในพื้นที่ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล จึงจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลหลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล ตำบลป่าซางขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลป่าซาง มีความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสมมีคุณธรรม จริยธรรม นำไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อประโยชน์ต่อตนเองและชุมชน

Read more

โครงการอบรมดิจิทัลหลักสูตรความเข้าใจดิจิทัลและการค้าออนไลน์

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล ตำบลป่าซาง
1. หลักการและเหตุผล read more

Read more

โครงการ “ส่งเสริมการใช้ดิจิทัลอย่าง. สร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคม”

ศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลป่าซางจัดโครงการ "ส่งเสริมการใช้ดิจิทัลอย่าง. สร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคม" ให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลป่าซางและตำบลดงสุวรรณ จำนวน 30 คน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย มีทักษะความรู้ ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคม สามารถนำเอาความรู้ที่ได้ ไปขยายผลเพื่อให้เกิดประโยชน์คุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมตามแผนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของทางรัฐบาล โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

Read more

โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชนประจำตำบล

กศน.ตำบป่าซางจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชนประจำตำบล หลักสูตรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับชุมชน(หลักสูตรที่ 1) วันที่ 30- 31 กรกฎาคม 255 ณ ห้องประชุม อบต.ป่าซาง ตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
IMG_1277 IMG_1278 IMG_1279 IMG_1280 IMG_1282 IMG_1284 IMG_1288 IMG_1292

Read more