การศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบกลุ่มสนใจ

ตำบลป่าซางดำเนินการจัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบกลุ่มสนใจหลักสูตรการทำแคบหมู จำนวน 10 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2562 สถานที่จัด ณ อาคารเอนกประสงค์หมู่ที่ 6 ตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา