กศน.ตำบลสว่างอารมณ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

กศน.ตำบลสว่างอารมณ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 มีรายละเอียดดังนี้

1.ระดับที่เปิดรับสมัคร

1.1 ระดับประถมศึกษา

1.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

1.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

2.คุณสมบัติของผู้สมัคร

2.1 คุณสมบัติทั่วไป

1.เป็นผู้มีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548

2.เป็นผู้พ้นเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ

3.เป็นประชาชนทั่วไปที่ไม่อยู่ในระบบโรงเรียน

2.2 คุณสมบัติพื้นความรู้ของผู้สมัครระดับประถมศึกษา ไม่จำกัดพื้นความรู้ สำหรับพระภิกษุสามเณร จะต้องสอบไล่ได้นักธรรมชั้นตรีมาก่อน

2.3 คุณสมบัติพื้นความรู้ของผู้สมัครระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ต้องสอบได้วุฒิหรือระดับชั้นอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

 1. มัธยมปีที่ 3 (ม.3เดิม) (ประโยคมัธยมวิสามัญศึกษาตอนต้น)
 2. ประถมศึกษาปีที่ 7 (ป.7) (ประโยคประถมศึกษาตอนปลาย) ภาคบังคับ
 3. ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.6) (หลักสูตรประโยคประถมศึกษาตอนปลาย)

(ป.7 พ.ศ.2503)

 1. การศึกษาผู้ใหญ่ ระดับ 3
 2. การศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จ ระดับ 3
 3. หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนระดับประถมศึกษา (หลักสูตรฯ 2521)
 4. หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ระดับประถมศึกษา
 5. หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
 6. นาฎศิลป์ชั้นต้นปีที่ 3
 7. วุฒิอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้เทียบเท่า ประถมศึกษาปีที่ 6

ตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521

 1. นักธรรมชั้นเอกหรือธรรมศึกษาเอก
 2. ใบรับรองวุฒิการสอบเทียบความรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อสิทธิบางอย่าง
 3. ใบรับรองวุฒิการสอบเทียบความรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 เพื่อสิทธิบางอย่าง

เคยศึกษาหลักสูตรต่างประเทศระดับชั้น/เกรด การศึกษาปีที่ 7

 1. สอบได้ระดับชั้น/เกรด การศึกษาอย่างน้อยปีที่ 7
 2. ผู้สอบตกชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 (ป.7) ปีการศึกษา 2520 ถือว่าได้ ป.6

สำหรับพระภิกษุสามเณร จะต้องมีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งข้างต้น และต้องสอบไล่ได้นักธรรมชั้นโทมาก่อน

2.4 คุณสมบัติความรู้ของผู้สมัครระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องสอบได้วุฒิหรือระดับชั้นอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

 1. มัธยมปีที่ 6 (ม.6 เดิม) (ประโยคมัธยมวิสามัญศึกษาตอนปลาย)
 2. ประโยคมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.ศ.3) (ประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น)           3. มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3เดิม) (มัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2521)
 3. การศึกษาผู้ใหญ่ ระดับ 4
 4. การศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จ ระดับ 4
 5. หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาหลักสูตรการศึกษาตอนต้น (มัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. 2521 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533)
 6. หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 7. หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 8. เปรียญธรรม 3 ประโยค
 9. วุฒิอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้เทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนต้น

ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521

 1. ใบรับรองวุฒิการสอบเทียบความรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อสิทธิบางอย่าง

ผู้ที่เคยศึกษาหลักสูตรต่างประเทศระดับชั้น/เกรด การศึกษาปีที่ 10 สอบได้ระดับชั้น/เกรด การศึกษาปีที่ 10

สำหรับพระภิกษุสามเณร ให้เป็นไปตามมติมหาเถรสมาคมที่ 2/2540

 

 1. หลักฐานประกอบการสมัคร

3.1 ใบสมัครขั้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

3.2 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป ไม่ใช้รูปโพลาลอยด์ โดยสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวมีปกหรือชุดสุภาพ ไม่สวมแว่นตาดำ ไม่สวมหมวก (ยกเว้นพระภิกษุ) ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน

3.3 สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ พร้อมฉบับจริงไปแสดง

3.4 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมฉบับจริงไปแสดง

3.5 สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมฉบับจริงไปแสดง

3.6 สำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ใบทะเบียนสมรส ฯลฯ พร้อมฉบับจริงไปแสดง

สำเนาเอกสารทุกฉบับให้รับรองสำเนาถูกต้องด้วยปากกาสีน้ำเงินเท่านั้น

 

 1. ระยะเวลาการรับสมัคร

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2558 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.)

 

 1. การขอใบสมัครและวิธีการสมัคร

กศน.ตำบลป่าซาง

6.การเทียบโอนผลการเรียน

ในกรณีที่ผู้สมัคร เคยผ่านการศึกษารายวิชา/หมวดวิชา ที่ตรงตามโครงสร้างหลักสูตรของ กศน.อำเภอดอกคำใต้ จากสถานศึกษาอื่น ๆ ที่จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรเทียบเท่าการศึกษาขั้นพื้นฐานแต่ยังไม่จบการศึกษา ระดับประถมศึกษา (ป.6) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สามารถนำหลักฐานการศึกษานั้น ๆ ไปแสดงเพื่อขอเทียบโอนผลการเรียนได้

ทั้งนี้หากผู้สนใจท่านใดต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ กศน.ตำบลสว่างอารมณ์ โทร 0884130050 0987853779

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *