แหล่งเรียนรู้

วัดสว่างอารมณ์ ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสิงห์ 1 สิงห์ 2 และสิงห์ 3 อายุมากกว่า 5-6 ร้อยปี นอกจากนั้นชมผ้ายันต์โบราณอายุมากกว่าร้อยปี ที่เก็บสะสมไว้ภายในวัด เพื่อให้นักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชนร่วมกันกราบไว้สักการบูชาเพื่อเป็นสิริมงคล


พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นแผ่นดินล้านนา เป็นสถานที่รวบรวมและจัดแสดงทรัพยากร โบราณคดี โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ สิ่งของเครื่องใช้ วัตถุทางวัฒนธรรม ความรู้ภูมิปัญญาของชาวบ้านและชุทชน เพื่อให่คนในชุมชนเกิดความภาคภูมิใจ เป็นกระบวนการพัฒนาคน พัฒนาจิตใจ ช่วยสร้างจิตสำนึกความเป็นเจ้าของร่วมกัน เกิดความสนใจที่จะเรียนรู้ ทำให้เกิดพลังในการพัฒนาชุมชน และพัฒนาทรัพยากร ในขณะเดียวกันจะทำให้ทรัพยากรดำรงอยู่อย่างเป็นประโยชน์ยาวนานที่สุดเท่าที่ควรจะเป็น
วัดศรีชุมวัดสำคัญอีกวัดหนึ่งของตำบล ประดิษฐานหลวงพ่อทันใจ และพระวิหารหลวงพ่อทันใจ สร้างโดยการจำลองประสาทพระอินทร์เขาพระสุเมรุมีการก่อสร้างปั้นด้วยปูน และแกะสลักด้วยไม้สัก ตามจินตนาการตามพระพุทธศาสนา มีรูปป่าหิมะพาน และเรื่องราวของพระพุทธเจ้าที่แฝงด้วยคติธรรม ด้านนอกพระวิหารจะมีการปั้นรูปสัตว์ในวรรณคดีสัตว์ป่าหิมะพานและลวดลายกนกแบบล้านนา ส่วนด้านในจะมีการติดด้วยไม้สักทอง  และแกะสลักรูปพระพุทธเจ้า รูปเทวดา รูปสัตว์ ซึ่งการสร้างวิหารพระเจ้าทันใจนั้น จะออกมาเป็นรูปบบทรงล้านนา จากฝีมือช่างล้านนา  ช่างปูน ช่างปั้น มาจากจากอำเภอเชียงแสน จ.เชียงราย และช่างแกะสลักเป็นช่างจาก จ.เชียงใหม่  ขณะก่อสร้าง ได้มีนักท่องเที่ยวทั้งใน และต่างจังหวัดพากันมากราบไหว้ขอพรพระเจ้าทันใจ และเที่ยวชมวิหาร ปราสาทพระอินทร์ บนเขาพระสุเมรุกันเป็นจำนวนมาก


วัดบุญโยชน์ เป็น วัดราษฎร์ ในนิกาย มหานิกาย วัดบุญโยชน์ ตั้งอยู่ที่ ม. 6 ต.สว่างอารมณ์ ดอกคำใต้ พะเยา  เป็นวัดที่มีความโดดเด่นด้านสถาปัตยกรรม เป็นที่นับถือของประชาชนในชุมชน