บุคลากร

บุคลากร กศน.ตำบลคือเวียง

p01

 

นายถนอม  โยวัง
ผอ.กศน.อำเภอดอกคำใต้

นางสาวอรุณศรี  นามสาร
ครูอาสาสมัคร กศน.

นางสาวนันทนา  ใจสมัคร
หัวหน้า กศน.ตำบลคือเวียง

นางฤทัยรัตน์ จันธิมา
ครู ศรช.

วิทยากร

 12  11  10
  นางนิ่ม  เสี่ยงตรง
วิทยากรสอนทำขนม
  นายเปลี่ยน  สีเสียดค้า
วิทยากรเศรษฐกิจพอเพียง ปุ๋ยหมัก
นายอินทวน  เครือบุญ
วิทยากรเศรษฐกิจพอเพียง
 2  9  6
 นางสุพรรณ  ใจเที่ยง
วิทยากรเศรษฐกิจพอเพียง
  นางกันยา อินคำ
วิทยากรสอนพวงมาลัย
 ด.ต.วิชัย  กาวี
วิทยากรสอนเรื่องยาเสพติด กฎมาย