องค์กรนักศึกษา

คณะกรรมการผู้แทนองค์กรนักศึกษา กศน.ตำบลคือเวียง ประกอบด้วย

1 ประธาน            ได้แก่  นางนงเยาว์    วงค์ขัติ                    นักศึกษาระดับ ประถมศึกษา

2 รองประธาน       ได้แก่  นายเพ่ง    สงศิลาวัติ                    นักศึกษาระดับ ม.ปลาย

3 เลขานุการ          ได้แก่  นางสาวสกาวเดือน  สองกะสิน        นักศึกษาระดับ ม.ต้น

4 ผู้ช่วยเลขานุการ   ได้แก่ นางสาวปารีณา   อยู่เย็น                นักศึกษาระดับ ม.ปลาย

5 กิจกรรมนักศึกษา ได้แก่  นางแสงเพียร   วิชา                     นักศึกษาระดับ ประถมศึกษา

6 การเงินและบัญชี  ได้แก่  นางอำไพย์   นันตา                      นักศึกษาระดับ ประถมศึกษา
7    ประชาสัมพันธ์     ได้แก่  นางสาวเสาวลักษณ์   มหาไทย        นักศึกษาระดับ ม.ต้น

8 ปฏิคม               ได้แก่  นางสาวธัญญารัตน์    บัวนาค         นักศึกษาระดับ ม.ปลาย

9 กรรมการ           ได้แก่  นางแสงวาล   ยารังสี                    นักศึกษาระดับ ม.ต้น

คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา

กศน.ตำบลคือเวียง  เสนอ ประกอบด้วย

1.กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้าน  วิชาการ          ชื่อ นายแสงหล้า  เผ่าใจมา

2.กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้าน  บริหารจัดการ   ชื่อ นายยนต์   นันตา

ครูที่ปรึกษา     นางสาวนันทนา   ใจสมัคร        ตำแหน่ง หัวหน้า กศน.ตำบลคือเวียง

นางฤทัยรัตน์    จันธิมา                ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชน