ข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานตำบลคือเวียง

 

 1. ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง อาณาเขต และสภาพทั่วไป
 2. สภาพทางกายภาพของชุมชน ตำบลคือเวียง

          1.1 ชื่อ : กศน.ตำบลคือเวียง

          1.2 สังกัด  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดอกคำใต้ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

 1. ประวัติความเป็นมา

          ตำบลคือเวียงก่อตั้งเมื่อ  พ.ศ. 2536  โดยแยกมาจาก  ตำบลบ้านปิน และ ตำบลบ้านถ้ำโดยมี       นายบรรลือ เรือนสอน  เป็นกำนันคนแรก  และได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ์  2540   ปัจจุบันประกอบด้วย 9  หมู่บ้าน

 1. สภาพทั่วไปของตำบล

ตำบลคือเวียงตั้งห่างจากอำเภอดอกคำใต้ประมาณ  15  กิโลเมตร ไปทางทิศใต้ มีพื้นที่ทั้งหมด  21,018  ไร่  หรือประมาณ  33.63  ตารางกิโลเมตร  เป็นพื้นที่การเกษตร 18,413 ไร่ ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบ มีที่ราบสูงบางส่วน ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้และอยู่ห่างจากอำเภอเป็นระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร

 1. ลักษณะภูมิอากาศ

มี  3  ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน  ฤดูฝน  และฤดูหนาว

 1. ลักษณะของดิน

ลักษณะของดินในพื้นที่เป็นดินร่วน  ดินเหนียว  พื้นราบเหมาะแก่การเพาะปลูกข้าว

 1. ลักษณะของแหล่งน้ำ

มีแหล่งน้ำธรรมชาติไหลผ่าน  ได้แก่ แม่น้ำร่องช้าง

 1. ลักษณะของไม้และป่าไม้

ในพื้นที่อยู่ในเขตป่าไม้เสื่อมโทรมบางส่วน

 1. อาณาเขตตำบล

ทิศเหนือ                   ติดกับ ต.บุญเกิด อ.ดอกคำใต้  จ.พะเยา
ทิศใต้                      ติดกับ ต.ปิน อ.ดอกคำใต้  จ.พะเยา
ทิศตะวันออก             ติดกับ ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้  จ.พะเยา
ทิศตะวันตก               ติดกับ ต.จำป่าหวาย อ.เมือง  จ.พะเยา

 

 1. จำนวนประชากรของตำบล

จำนวนประชากรในเขต อบต. 4,514 คน และจำนวนหลังคาเรือน  1,583   หลังคาเรือน

 1. ข้อมูลอาชีพของตำบล

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่

 1. ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล
 2. วัดพระธาตุแจ้โว้
  2.   วัดศรีดอนมูล
  3.   วัดทุ่งกาไชย
  4.   วัดเทพนิมิตร
  5.   โรงเรียนโพธิ์ทอง
  6.   ที่ทำการอบต.คือเวียง
  7.   วัดศรีปันต้น
  8.   โบสถ์
  9.   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคือเวียง
  10.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปาง
  11.  โรงเรียนบ้านปาง
 3. เส้นทางการคมนาคม การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 4. จากทางหลวงหมายเลข 1252 (พะเยา-เชียงคำ)

ข้างที่ว่าการอำเภอ-บ้านถ้ำ-บ้านปิน-คือเวียง ระยะทาง 18 กม.
2.  จากทางหลวงหมายเลข 1252 (พะเยา-เชียงคำ)

ถนนทางหลวงชนบทสายบุญเรือง-บ้านปาง-บ้านเหี้ย ระยะทาง 16 กม.
3.  จากทางหลวงหมายเลข 1252 (พะเยา-เชียงคำ)

จำป่าหวาย-บ้านปาง-บ้านเหี้ย (คือเวียง) ระยะทาง 16 กม

 1. สภาพพื้นที่และระบบสาธารณูปโภค
 2. ไฟฟ้า 100%
  2.  โทรศัพท์สาธารณะ หมู่  1-9
  3.  ประปา 100%

 

ข้อมูลประชากรตำบลคือเวียง  อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ครัวเรือน ประชากร รวม ชื่อผู้ใหญ่บ้าน
ชาย หญิง
1 บ้านป่าเฮี้ย 157 205 209 414 นายยนต์    นันตา
2 บ้านโพธิ์ทอง 189 260 283 543 นายอินจันทร์    ปิงยศ
3 บ้านไผ่ทอง 101 172 158 330 นายสุวรรณ    นันตา
4 บ้านร่มโพธิ์ 190 273 286 559 นายนพดล   เรือนสอน
5 บ้านทุ่งกาไชย 122 166 158 324 นายประยูร    ปิงยศ
6 บ้านทุ่งพัฒนา 220 321 315 636 นายประภาส    จุมพลนิรมล
7 บ้านปางเจริญศึกษา 186 266 274 540 นายสำราญ  ยารังษี  (กำนัน)
8 บ้านปางภูเวียง 177 262 272 534 นายรุ่ง   ธรรมสาร
9 บ้านปางแม่หล่าย 241 308 326 634 นายรักษ์   เจริญ
                     รวม 1,583 2,233 2,281 4,514  

 

1.11 ข้อมูลที่ตั้ง กศน.ตำบลคือเวียง

สถานที่ตั้งหมู่  1  ตำบลคือเวียง   อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา

Website www.keuaywang.dktnfe.com