โครงการ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน

. โครงการ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2555 – 2558 ข้อที่   1

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับทุกประเภทโดยมุ่งเน้นเป้าหมายคือนักเรียนเป็นศูนย์กลาง

 

สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของสำนักงาน กศน.

ข้อ  2   นโยบายต่อเนื่อง

2.1. นโยบายด้านการศึกษานอกระบบ

2.1.1. จัดการศึกษานอกระบบตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หลักการและเหตุผล

ประชาคมอาเซียน   ก่อตั้งขึ้นโดยมีเป้าหมายในการร่วมกันสร้างความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ ด้านความมั่นคง ด้านสังคมและวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศที่เป็นสมาชิก และประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มอาเซียนด้วย หากประชาชนไม่มีความรู้เรื่องการเป็นประชาคมอาเซียนก่อนการเปิดเสรีในกลุ่มอาเซียนในปี  2558 จะทำให้ไม่สามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นได้ส่งผลให้การพัฒนาประเทศล้าหลัง

กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายในการจัดการศึกษาให้ทุกคนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความสำคัญของอาเซียน ประวัติความเป็นมาของประเทศต่างๆในกลุ่มอาเซียน ประโยชน์ ความร่วมมือด้านต่างๆ และมีทักษะด้านภาษาเพื่อการติดต่อสื่อสารกับประเทศเพื่อนบ้าน การเตรียมความพร้อมด้านความรู้และทักษะจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเนื่องการจัดการศึกษาให้ประชาชนได้เรียนรู้และฝึกทักษะที่จำเป็นเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้การพัฒนาประเทศชาติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว กศน. ตำบลบ้านถ้ำ  กศน.ตำบลคือเวียง  และ  กศน.

ตำบลหนองหล่ม   จึงได้จัดทำ  “โครงการส่งเสริมการเรียนรู้มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน”  เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา   กศน. ตำบลบ้านถ้ำ   กศน.ตำบลคือเวียง   และ   กศน.ตำบลหนองหล่ม

ให้มีความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียนและพัฒนาทักษะด้านภาษาที่จำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตในการเป็นกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนในอนาคต

 1. วัตถุประสงค์
 2. เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความสำคัญของอาเซียนประวัติความเป็นมาของประเทศต่างๆในกลุ่มอาเซียน ประโยชน์ ความร่วมมือด้านต่างๆ และสามารถถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับอาเซียนให้กับบุคคลรอบตัวได้
 3. เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาทักษะด้านภาษา ที่จำเป็นเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินชีวิตในการเป็นกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
 4. เป้าหมาย
 5.              เชิงปริมาณ        นักศึกษา กศน.ตำบลบ้านถ้ำ                จำนวน   20  คน
 6.                               นักศึกษา กศน.ตำบลคือเวียง                จำนวน   15  คน
 7.                               นักศึกษา กศน.ตำบลหนองหล่ม             จำนวน    5  คน
 8.                                       รวมทั้งสิ้น                           จำนวน  40  คน
 9. เชิงคุณภาพ       นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความสำคัญของอาเซียนประวัติความเป็นมาของประเทศต่างๆในกลุ่มอาเซียน ประโยชน์ ความร่วมมือด้านต่างๆ และสามารถถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับอาเซียนให้กับบุคคลรอบตัวได้และได้รับการพัฒนาทักษะด้านภาษา     ที่จำเป็นเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินชีวิตในการเป็นกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
 10. ผลการดำเนินงาน
 11. การใช้จ่ายงบประมาณ
 12. งบประมาณจากแผนงานสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน   งบอุดหนุน  รหัสงาน  400605 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  จำนวน  9,440.-บาท  (เก้าพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน)  ดังนี้
 13. –  ค่าอาหารจำนวน  2  มื้อ ๆละ 80  บาท x 40  คน                 เป็นเงิน      6,400  บาท                    –  ค่าตอบแทนวิทยากร  จำนวน  12  ชั่วโมงๆละ  200  บาท      เป็นเงิน      2,400  บาท
 14. –  ค่าวัสดุ                                                                  เป็นเงิน         640  บาท
 15.                                                                    รวมทั้งสิ้น             9,440  บาท
 16.            
 17. กิจกรรมทำดำเนินการ ผลผลิตของการดำเนินงาน/โครงการ
 18. ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรม
 19. ประสานวิทยากรและสถานที่
 20. 3. ขออนุมัติโครงการ
 21. ดำเนินการตามแผน
 22. 5. ประเมินผลและสรุปโครงการ
 23. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความสำคัญของอาเซียนประวัติความเป็นมาของประเทศต่างๆในกลุ่มอาเซียน ประโยชน์ ความร่วมมือด้านต่างๆ และสามารถถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับอาเซียนให้กับบุคคลรอบตัวได้และ นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาทักษะด้านภาษาที่จำเป็นเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินชีวิตในการเป็นกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *