กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย

กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย             

 

กิจกรรม เป้าหมาย ทำได้ ว/ด/ป
-โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในชุมชนตำบลบ้านถ้ำ 

-โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เพื่อการเรียนรู้สู่ชุมชน

   300 

30

   350 

34

1        ต.ค.57-30  ก.ย. 5829 ก.ค.58

 

1.โครงการโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในชุมชนตำบลบ้านถ้ำ

 

 1. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2555 – 2558 ข้อที่   2

การสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม

 

 1. สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสำนักงาน กศน.

ข้อ  2   นโยบายต่อเนื่อง

2.1. นโยบายด้านการศึกษาตามอัธยาศัย

2.2. การส่งเสริมการอ่าน

 

 1. หลักการและเหตุผล

เนื่องจากการส่งเสริมการอ่านเป็นวาระแห่งชาติ  เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  โดยกำหนดให้ปี พ.ศ. 2552 – 2561  เป็นทศวรรษแห่งการอ่าน  คนไทยทุกคนได้รับการพัฒนาความสามารถและปลูกฝังนิสัยให้รักการอ่านเพิ่มขึ้น  ด้วยบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อ  การอ่านเพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดอกคำใต้  ได้รับนโยบายและปฏิบัติ  โดยให้ กศน.ตำบลบ้านถ้ำ  จัดโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในชุมชนตำบลบ้านถ้ำ   เพื่อปลูกฝังคุณค่าการอ่านทุกรูปแบบ  และเพื่อเป็นวิถีในการค้นหาความรู้  พัฒนาความสามารถในการอ่าน  เขียน  และสื่อสารเชิงคิด  วิเคราะห์  ของคนในตำบลบ้านถ้ำ  นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างทัศนคติของคนในชุมชนให้เห็นถึงคุณค่า  และประโยชน์ของการอ่านหนังสือในด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง  รวมถึงตระหนักและสนใจการอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

 1. วัตถุประสงค์
 2. เพื่อให้ประชาชน  นักเรียน  นักศึกษา  ในตำบลบ้านถ้ำ  มีนิสัยรักการอ่านและได้รับ      การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 3. เพื่อให้ประชาชนนำความรู้ที่ได้จากการอ่าหนังสือ  ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตของตนเอง  ตลอดถึงครอบครัวและชุมชน
 4. เพื่อปลูกฝังคุณค่าของการอ่าน  พัฒนาความสามารถในการอ่านของประชาชนใน    ตำบลบ้านถ้ำ ให้มีประสิทธิภาพและสามารถอ่าน  เขียน  และสื่อสารได้อย่างถูกต้อง

 

 

51

 1. เป้าหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

เชิงปริมาณ

–  ประชาชนในตำบลบ้านถ้ำ ทั้ง  12   หมู่บ้าน   จำนวน  300  คน

เชิงคุณภาพ

–  ประชาชนสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอ่านนำไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตของตนเองและครอบครัวได้

–  ประชาชนในตำบลบ้านถ้ำมีนิสัยในการรักการอ่าน

 1. ผลการดำเนินงาน
 2. การใช้จ่ายงบประมาณ

ไม่มีงบประมาณ

 1. กิจกรรมทำดำเนินการ ผลผลิตของการดำเนินงาน/โครงการ

กิจกรรมหลักที่ต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *