โครงการ ค่าย กศน.ใฝ่ค่านิยม 12 ประการ

. โครงการ ค่าย กศน.ใฝ่ค่านิยม 12 ประการ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2555 – 2558 ข้อที่   1

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับทุกประเภทโดยมุ่งเน้นเป้าหมายคือนักเรียนเป็นศูนย์กลาง

 

สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของสำนักงาน กศน.

ข้อ  2   นโยบายต่อเนื่อง

2.1. นโยบายด้านการศึกษานอกระบบ

2.1.1. จัดการศึกษานอกระบบตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หลักการและเหตุผล

นโยบายการสร้างค่านิยมหลักคนไทย   12   ประการ    ให้ประชาชนชาวไทยนำมาประพฤติ   ปฏิบัติเพื่อสร้างสังคมให้มีความสุข   สำนักงาน กศน.  หน่วยงานหลักที่จัดการศึกษาให้กับประชาชนที่อยู่นอกระบบโรงเรียน   ถือเป็นหน้าที่หลักในการพัฒนาประชาชนให้มีการประพฤติปฏิบัติตามค่านิยม   12   ประการได้  กำหนดนโยบายให้หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด  จัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการต่างๆ เริ่มจากการสร้างการรับรู้และความเข้าใจ  เพื่อก่อให้เกิดความตื่นตัว  ความตระหนักและความสำคัญของเรื่องดังกล่าวจากนั้น  จึงนำไปสู่การสร้างกระบวนการในการปลุกจิตสำนึกและเสริมสร้างค่านิยม  ผ่านหลักสูตรและกิจกรรม  เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการคิด  วิเคราะห์  การศึกษาข้อมูลเชิงประจักษ์และสรุปเป็นความรู้ความเข้าใจและความรู้สึกต่อค่านิยมดังกล่าว  เพื่อนำสู่การประพฤติปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนเป็นนิสัย

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดอกคำใต้    ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในการพัฒนาและปลูกฝังค่านิยมหลัก 12  ประการ ให้กับนักศึกษา  กศน.ให้มีความรู้  ความเข้าใจ และความรูสึกต่อค่านิยมดังกล่าวและสามารถนำไปปฏิบัติในวิถีชีวิตอย่างต่อเนื่อง จึงจัดโครงการนี้ขึ้น

 1. วัตถุประสงค์
 2. เพื่อปลูกฝังค่านิยมหลัก  12  ประการ ให้กับนักศึกษา กศน.
 3. เพื่อให้นักศึกษา กศน. สามารถนำค่านิยมหลัก  12 ประการไปปฏิบัติในวิถีชีวิต
 4. เป้าหมาย
 5.           เชิงปริมาณ      นักศึกษา กศน.อำเภอดอกคำใต้ รวมทั้งหมด       จำนวน   65    คน
 6.          เชิงคุณภาพ
 7. นักศึกษา กศน.ที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องค่านิยมหลัก 12 ประการ และสามารถนำไปปฏิบัติในวิถีชีวิตอย่างต่อเนื่อง
 8.                                                                                                                      45
 9. ผลการดำเนินงาน
 10. การใช้จ่ายงบประมาณ
 11.           งบประมาณจากแผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน รหัสงบประมาณ   2000289720500008   งบอุดหนุน   รหัสงาน  400605    ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จำนวน    49,200.-   บาท   ดังนี้  ( ถัวจ่ายตามความเป็นจริง )
 12.           6.1 ค่าตอบแทนวิทยากร                                    เป็นเงิน         3,000.-       บาท
 13.           6.2 ค่าอาหาร  7  มื้อ ๆละ 80  บาท x 65   คน           เป็นเงิน        36,400.-      บาท
 14.          6.3  ค่าจ้างเหมารถยนต์พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง               เป็นเงิน          7,000.-      บาท
 15.           6.4 ค่าบำรุงสถานที่                                             เป็นเงิน           2,800.-     บาท
 16.                                     
 17. กิจกรรมทำดำเนินการ ผลผลิตของการดำเนินงาน/โครงการ
 18. ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรม
 19. ประสานวิทยากรและสถานที่
 20. 3. ขออนุมัติโครงการ
 21. ดำเนินการตามแผน
 22. 5. ประเมินผลและสรุปโครงการ
 23.             นักศึกษา กศน. ที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องค่านิยม  12  ประการ นำหลักค่านิยม  12  ประการ  ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและเป็นแบบอย่างที่ดีของชุมชน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *