โครงการ ส่งเสริมประชาธิปไตยนักศึกษา กศน.

โครงการ ส่งเสริมประชาธิปไตยนักศึกษา กศน.

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2555 – 2558 ข้อที่   1

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับทุกประเภทโดยมุ่งเน้นเป้าหมายคือนักเรียนเป็นศูนย์กลาง

 

สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของสำนักงาน กศน.

ข้อ  2   นโยบายต่อเนื่อง

2.1. นโยบายด้านการศึกษานอกระบบ

2.1.1. จัดการศึกษานอกระบบตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หลักการและเหตุผล

การส่งเสริมสนับสนุน และเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องประชาธิปไตยนั้น จะต้องเริ่มที่เด็กและเยาวชน  สถานศึกษาจึงเป็นสถาบันที่สำคัญยิ่งในการปลูกฝัง ฝึกฝนเด็กและเยาวชนให้รู้จักและคุ้นเคยกับพื้นฐานความคิดแบบประชาธิปไตย ซึ่งมีความสำคัญยิ่งต่อการเป็นพลเมืองดีและกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองในอนาคต    เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย ตลอดจนรณรงค์และส่งเสริมให้มีการดำเนินกิจกรรมที่เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยทุกแห่ง ที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาของตนต่อไป

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดอกคำใต้ โดย กศน.ตำบลบ้านถ้ำ  ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาผู้เรียนทุกๆให้มีประสิทธิภาพ กับนักศึกษา กศน.ตำบลบ้านถ้ำ  โดยมีจุดมุ่งหมายทางการศึกษาที่ให้ความเสมอภาคในการเข้าถึงและได้รับการศึกษาอย่างกว้างขวางทั่วถึง เป็นธรรมและมีคุณภาพ    ทั้งนี้เพื่อพัฒนานักศึกษา กศน.ตำบลบ้านถ้ำ ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมและชุมชนได้อย่างมีความสุข     และได้มองเห็นความสำคัญของเรื่องการสร้างจิตสำนึกรักประชาธิปไตย  และการมีส่วนร่วมในการใช้สิทธิใช้เสียงในการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นพื้นฐานในทางด้านประชาธิปไตย  จึงได้จัดกิจกรรมโครงการเรียนรู้ประชาธิปไตย  ใส่ใจรักษาสิทธิ ให้กับนักศึกษาเพื่อขยายและกระจายโอกาส สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนนำไปใช้เป็นพื้นฐานในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

 

วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักศึกษา กศน.ตำบลบ้านถ้ำ สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนนำไปใช้เป็นพื้นฐานในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

2.เพื่อให้นักศึกษา กศน.ตำบลบ้านถ้ำ ได้เรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ   ความเสมอภาคและหน้าที่ตามระบบประชาธิปไตย

3 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษากศน.ตำบลบ้านถ้ำ มีความรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ทั้งปวง

 

เป้าหมาย

  เชิงปริมาณ            นักศึกษา   กศน.ตำบลบ้านถ้ำ     จำนวน     30     คน

       เชิงคุณภาพ

นักศึกษา กศน.ตำบลบ้านถ้ำ ที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนนำไปใช้เป็นพื้นฐานในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

 

42

 

ผลการดำเนินงาน

การใช้จ่ายงบประมาณ

จากงบประมาณแผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน รหัสงบประมาณ  2000289720500008  งบอุดหนุน รหัสงาน  400605   ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  จำนวน  4,600  บาท ( สี่พันหกร้อยบาท ) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ดังนี้  ( ถัวจ่ายตามจริงทุกรายการ )

–  ค่าตอบแทนวิทยากร  จำนวน  5  ชั่วโมงๆละ  200   บาท           เป็นเงิน      1,000    บาท

–  ค่าอาหารนักศึกษา กศน.จำนวน   1  มื้อๆละ  80 x 30 คน  บาท   เป็นเงิน      2,400    บาท

–  ค่าวัสดุ     เป็นเงิน                                                                          1,200    บาท

 

 

  

กิจกรรมทำดำเนินการ ผลผลิตของการดำเนินงาน/โครงการ

ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรม

ประสานวิทยากรและสถานที่

3. ขออนุมัติโครงการ

ดำเนินการตามแผน

5. ประเมินผลและสรุปโครงการ

นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวัน  ตลอดจนนำไปใช้เป็นพื้นฐานในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขนักศึกษา กศน.ตำบลบ้านถ้ำ ได้เรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ  ความเสมอภาคและหน้าที่ตามระบบประชาธิปไตยนักศึกษากศน.ตำบลบ้านถ้ำ มีความรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ทั้งปวง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *