โครงการ กศน.ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด

 โครงการ  กศน.ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด

 1. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2555 – 2558 ข้อที่   1

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับทุกประเภทโดยมุ่งเน้นเป้าหมายคือนักเรียนเป็นศูนย์กลาง

 

 1. สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของสำนักงาน กศน.

ข้อ  2   นโยบายต่อเนื่อง

2.1. นโยบายด้านการศึกษานอกระบบ

2.1.1. จัดการศึกษานอกระบบตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 1. หลักการและเหตุผล

ปัญหายาเสพติด  ปัจจุบันก็ยังคงเป็นปัญหาของสังคมไทย   รัฐบาลได้มีนโยบายในการรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง   พร้อมกับได้ประกาศทำสงครามกับยาเสพติด ตั้งแต่ ปี  พ.ศ  2546     และได้มอบหมายให้หน่วยงานต่าง  ๆ     ได้ดำเนินการป้องกันและปราบปราม ทั้งผู้ผลิต ผู้ค้า อย่างต่อเนื่องและผนึกกำลังให้เกิดพลังแผ่นดินในการขจัดยาเสพติด แต่การแพร่ระบาดของยาเสพติดก็ยังไม่หมดไปจากสังคมไทย  โดยเฉพาะในหมู่นักศึกษานอกระบบโรงเรียน ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ทำให้เกิดปัญหาระดับประเทศคือบุคคลเหล่านี้ถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ   โดยใช้หลักธรรม ส่งเสริม   และสนับสนุนให้บุคลากร กศน. และกลุ่มเป้าหมาย  ได้นำความรู้ไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน   ซึ่งเป็นรากฐานการดำเนินชีวิตในสังคมไทย

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดอกคำใต้   ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของปัญหายาเสพติดในกลุ่มเป้าหมายนักศึกษานอกระบบโรงเรียน   ในฐานะที่เป็นหน่วยงานของรัฐและเป็นสถานศึกษา  จึงได้ทำโครงการ กศน.ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด   เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษพิษภัยของยาเสพติด แก่นักศึกษานอกระบบโรงเรียนให้ได้ตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายการที่มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมุ่งเน้นให้กลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น   รู้จักวิธีดูแลและป้องกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพติด   มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคมและกิจกรรมพัฒนาสังคมมากขึ้น

 

 

 1. วัตถุประสงค์

1.เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษพิษภัยของยาเสพติดแก่นักศึกษา

นอกระบบโรงเรียน

2.ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด เข้าสู่สถานศึกษา

3.เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายการที่มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 

 1. เป้าหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ) รวมทั้งสิ้น จำนวน 155  คน

–  นักศึกษา  อำเภอดอกคำใต้      จำนวน  155  คน

 

 1. ผลการดำเนินงาน
 2. การใช้จ่ายงบประมาณ

          งบประมาณจากแผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  งบอุดหนุน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จำนวน  17,450บาท ( หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้

( ทุกรายการขอถัวจ่ายตามความเป็นจริง )

 1. ค่าตอบแทนวิทยากร  จำนวน  6 ชั่วโมงๆละ 200  บาท           เป็นเงิน   1,200.-บาท
 2. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 1 มื้อๆละ 80 บาทจำนวน 155 คน    เป็นเงิน 12,400.-บาท
 3. ค่าจัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย                               เป็นเงิน     300.-บาท
 4. ค่าจัดจ้างถ่ายเอกสาร                                                 เป็นเงิน     1,000.-บาท
 5. ค่าวัสดุ                                                                 เป็นเงิน     3,750.-บาท

รวมทั้งสิ้น     17,450  บาท

  

 1. กิจกรรมทำดำเนินการ ผลผลิตของการดำเนินงาน/โครงการ
 2. ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรม
 3. ประสานวิทยากรและสถานที่
 4. 3. ขออนุมัติโครงการ
 5. ดำเนินการตามแผน
 6. 5. ประเมินผลและสรุปโครงการ

ผู้เข้ารับการอบรม  จำนวน  155  คน  ได้รับความรู้  ความเข้าใจและตระหนักโทษพิษภัยยาเสพติดและเกิดการต่อต้านเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา เกิดเครือข่ายการมีส่วนร่วม การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มนักศึกษานอกระบบโรงเรียน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *