โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด

 1. โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด

 

 1. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2555 – 2558 ข้อที่   1

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับทุกประเภทโดยมุ่งเน้นเป้าหมายคือนักเรียนเป็นศูนย์กลาง

 

 1. สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของสำนักงาน กศน.

ข้อ  2   นโยบายต่อเนื่อง

2.1. นโยบายด้านการศึกษานอกระบบ

2.1.1. จัดการศึกษานอกระบบตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

 1. หลักการและเหตุผล

 

                        การแข่งขันกีฬาเป็นกิจกรรมการออกกำลังกายอย่างหนึ่งที่มุ่งส่งเสริมให้ร่างกายมีพลานามัยสมบูรณ์   แข็งแรง    ปลูกฝังให้   เกิดความรักความสมัครสมานสามัคคี   พัฒนาความคิด    จิตใจสติปัญญา

มีวินัย   อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษา กศน .   ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อันจะนำไปสู่ความปลอดภัยห่างไกลยาเสพติดป้องกันและต่อต้านยาเสพติดไม่ให้แพร่กระจายมอมเมาในนักศึกษา กศน.   การแข่งขันมีความจำเป็นต้องรวมกลุ่มนักกีฬาเพื่อสร้างวินัย    สร้างความรักสามัคคี     สร้างความพร้อมทั้งจิตใจร่างกายที่มีความสมบูรณ์แข็งแรงจะนำชัยมาให้ทีมงานสร้างชื่อเสียงได้

ดังนั้นศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดอกคำใต้   โดย กศน.ตำบลบ้านถ้ำ จึงได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดเพื่อเปิดโอกาส   ให้นักศึกษา กศน.   ได้มาร่วมกันเล่นกีฬาโดยมุ่งเน้นให้นักศึกษา  กศน. เห็นความสำคัญในการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยที่ดี ตลอดจนเสริมสร้างความสามัคคีมีน้ำใจนักกีฬา  รู้แพ้   รู้ชนะ  รู้อภัย รวมทั้งสานสัมพันธ์กับนักศึกษาตำบลอื่นที่เข้าร่วมโครงการจึงจัดโครงการนี้ขึ้น

 

 1. วัตถุประสงค์
 2.   เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษา กศน. ได้สนใจมาเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพและห่างไกลยาเสพติด
 3. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ และความสมัครสมาน สามัคคี  อันดีระหว่าง นักศึกษา กศน.

และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

 1. เป้าหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

เชิงปริมาณ      จำนวน   140   คน

 • นักศึกษา กศน. ในตำบลบ้านถ้ำ ตำบลบ้านปิน ตำบลคือเวียง ตำบลหนองหล่ม ตำบลสันโค้งและตำบลบุญเกิด

         เชิงคุณภาพ

–    นักศึกษา กศน.ที่เข้าร่วมโครงการ   รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์   โดยการเล่นกีฬาเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ ร่างกายให้มีความแข็งแรงสมบูรณ์ อันจะนำไปสู่ความปลอดภัยห่างไกลยาเสพติด

 

 1. ผลการดำเนินงาน
 2. การใช้จ่ายงบประมาณ

จากงบประมาณแผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน รหัสงบประมาณ  2000289720500008  งบอุดหนุน รหัสงาน  400605 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจำนวน 11,500 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ดังนี้  ( ถัวจ่ายตามจริงทุกรายการ )

–  ค่าอาหารนักศึกษา กศน.จำนวน   1  มื้อๆละ  80 x 140 คน  บาท   เป็นเงิน      11,200    บาท

–  ค่าป้ายไวนิล                                                                   เป็นเงิน          300     บาท

 

 1. กิจกรรมทำดำเนินการ ผลผลิตของการดำเนินงาน/โครงการ
 2. ประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
 3. วางแผนการจัดกิจกรรม
 4. ประสานเครือข่ายด้านสถานที่จัดกิจกรรม
 5. ดำเนินการอบรมตามแผน
 6. สรุปผล/รายงานผล

นักศึกษา กศน.ที่เข้าร่วมโครงการมีสุขภาพพลานามัยที่ดี รู้จักการให้อภัย รู้แพ้ รู้ชนะ  เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะและสามารถใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ได้เล่นกีฬาไม่พึงพายาเสพติด ตลอดจนดำรงชีวิตอยู่ในสังคมไทยได้อย่างมีความสุข

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *