โครงการพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้วิชาภาษาไทย

โครงการพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้วิชาภาษาไทย                         

. โครงการพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้วิชาภาษาไทย                                                

 

 1. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2555 – 2558 ข้อที่   1

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับทุกประเภทโดยมุ่งเน้นเป้าหมายคือนักเรียนเป็นศูนย์กลาง

 

 1. สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของสำนักงาน กศน.

ข้อ  2   นโยบายต่อเนื่อง

2.1. นโยบายด้านการศึกษานอกระบบ

2.1.1. จัดการศึกษานอกระบบตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

 1. หลักการและเหตุผล

                  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  เป็นหลักสูตรที่มุ่งการศึกษาเพื่อสนองอุดมการณ์จัดการศึกษาตลอดชีวิต  และการสร้าง สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตามปรัชญา   “คิดเป็น”  เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและสังคม   พัฒนาคนให้มีความรู้สู่คุณธรรมและจริยธรรม    โดยตระหนักว่าผู้เรียนมีความสำคัญ     สามารถพัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ

ดังนั้น กศน.ตำบลบ้านถ้ำ  จึงได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทย โดยมีจุดมุ่งหมายทางการศึกษาที่ให้ความเสมอภาคในการเข้าถึงและได้รับการศึกษาอย่างกว้างขวาง  ทั่วถึง เป็นธรรมและมีคุณภาพ   ทั้งนี้เพื่อพัฒนากลุ่มเป้าหมายให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมและชุมชนได้อย่างมีความสุข    และได้มองเห็นความสำคัญของภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาที่สำคัญของทวีปเอเชีย   เพื่อขยายและกระจายโอกาสในการเรียนรู้ภาษาไทย และเป็นการปรับพื้นฐานวิชาภาษาไทยให้กับนักศึกษาที่เรียนอ่อน     สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน    ตลอดจนนำไปใช้เป็นพื้นฐานการเรียนรู้ภาษาไทยอย่างต่อเนื่อง

 

 1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักศึกษา  กศน.ตำบลบ้านถ้ำ  สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน    ตลอดจนนำไปใช้

เป็นพื้นฐานการเรียนรู้วิชาภาษาไทยอย่างต่อเนื่อง

                                                                                                                      

 1. เป้าหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

เชิงปริมาณ   นักศึกษา  กศน. ตำบลบ้านถ้ำ   จำนวน  30  คน

ระดับ ม.ต้น      จำนวน    15    คน

ระดับ ม.ปลาย    จำนวน    15   คน

            เชิงคุณภาพ

– นักศึกษา  กศน.ที่เข้าร่วมโครงการ  สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนนำไปใช้เป็นพื้นฐานการเรียนรู้ภาษาไทยอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง

 

 

 

 

 

 

 

33

 1. ผลการดำเนินงาน
 2. การใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณจากแผนงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐาน    โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานรหัสงบประมาณ  2000289720500008    งบอุดหนุน    รหัสงาน  400605   ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จำนวน   3,060   บาท  ดังนี้

( ทุกรายการขอถัวจ่ายตามความเป็นจริง )

 

– ค่าวิทยากร  12  ชั่วโมงๆละ 200 บาท                             เป็นเงิน        2,400        บาท

– ป้ายไวนิล                                                               เป็นเงิน           300        บาท
– กระดาษถ่ายเอกสาร  A4  1  ริมๆละ  140  บาท                        เป็นเงิน          140        บาท

– ค่าถ่ายเอกสาร                                                          เป็นเงิน          220        บาท

 

รวมเป็นเงิน           3,060        บาท        

 1. กิจกรรมทำดำเนินการ ผลผลิตของการดำเนินงาน/โครงการ
 2. ประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
 3. วางแผนการจัดกิจกรรม
 4. ประสานเครือข่ายด้านสถานที่จัดกิจกรรม
 5. ดำเนินการอบรมตามแผน
 6. สรุปผล/รายงานผล

 

            เพื่อให้นักศึกษา  กศน.ที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ได้เรียนรู้การใช้ภาษาไทยและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนนำไปใช้เป็นพื้นฐานการเรียนรู้ภาษาไทยอย่างต่อเนื่อง                       

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *