-โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์

-โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์

โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 1. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2555 – 2558 ข้อที่   1

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับทุกประเภทโดยมุ่งเน้นเป้าหมายคือนักเรียนเป็นศูนย์กลาง

 1. สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของสำนักงาน กศน.

ข้อ  2   นโยบายต่อเนื่อง

2.1. นโยบายด้านการศึกษานอกระบบ

2.1.1. จัดการศึกษานอกระบบตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 1. หลักการและเหตุผล

  การสอนวิชาคณิตศาสตร์ในปัจจุบันมีความสำคัญและจำเป็น       โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคข้อมูลข่าวสารที่ใช้คณิตศาสตร์ในการคิด ตัดสินใจ   และเป็นเครื่องมือในการศึกษาพร้อมกับการใช้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันให้มีศักยภาพในการประกอบอาชีพ ดำรงชีวิตอยู่ในครอบครัว  ชุมชนสังคมได้อย่างมีความสุข    ในการเรียนของนักศึกษา   ครูยังขาดองค์ความรู้และทักษะในการสอนวิชาคณิตศาสตร์     เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้นศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดอกคำใต้  จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ   ตามนโยบายที่ให้สถานสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ให้กับนักศึกษา โดยมีจุดมุ่งหมายทางการศึกษาที่ให้ความเสมอภาคเพิ่มพูนความรู้อย่างมีคุณภาพโดยจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ในเนื้อหาที่ยาก    สำหรับนักศึกษา กศน.วิชาคณิตศาสตร์เป็นอีกหนึ่งวิชาที่มีเนื้อหายากจึงจำเป็นต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพิ่มเติมให้กับนักศึกษา โดยวิทยากร ผู้รู้ ผู้ชำนาญการ

ผสมผสานความรู้ต่าง ๆ   อย่างสมดุล    รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์

 

 

 

                                                                                    

                                                                                                                  30

 1. วัตถุประสงค์
 2. 1. เพื่อให้นักศึกษา   กศน.ตำบลบ้านถ้ำได้รับความรู้ ความเข้าใจและเพิ่มพูนทักษะในการเรียนรู้สาระคณิตศาสตร์
 3. เพื่อให้นักศึกษา สามารถคิดคำนวณและแก้โจทย์ปัญหาที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง
 4. เป้าหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

                เชิงปริมาณ    จำนวนนักศึกษาทั้งหมด   45   คน

-นักศึกษา   กศน. ตำบลบ้านถ้ำ

เชิงคุณภาพ

– นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนนำไปใช้เป็นพื้นฐาน

การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ อย่างถูกต้องและต่อเนื่อง

 

 1. ผลการดำเนินงาน
 2. การใช้จ่ายงบประมาณ

จากงบประมาณแผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน รหัสงบประมาณ  2000289720500008  งบอุดหนุน รหัสงาน  400605  ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจำนวน  6,820  บาท  ( หกพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน ) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ดังนี้  ( ถัวจ่ายตามจริงทุกรายการ )

–  ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 6  ชั่วโมงๆละ 200  บาท                เป็นเงิน   1,200     บาท

–  ค่าอาหารกลางวันนักศึกษา กศน.จำนวน  1  มื้อๆละ  80 x 45 คน  เป็นเงิน   3,600     บาท

–  ค่าวัสดุ                                                                            เป็นเงิน  2,020      บาท

  รวมเป็นเงิน                   6,820     บาท

 1. กิจกรรมทำดำเนินการ ผลผลิตของการดำเนินงาน/โครงการ
 2. ประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
  2. วางแผนการจัดกิจกรรม
  3. ประสานเครือข่ายด้านสถานที่จัดกิจกรรม
  4. ดำเนินการอบรมตามแผน
  5. สรุปผล/รายงานผล

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *