วันที่ 26 มิถุนายน 2567 นายถนอม โยวัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอดอกคำใต้ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอดอกคำใต้ มอบหมายให้ คณะครูและบุคลากร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอดอกคำใต้ จัดกิจกรรม โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก (26มิถุนายน) ประจำปี 2567 เพื่อให้นักศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอดอกคำใต้ ที่เข้าร่วมโครงการได้รันรู้และเห็นถึงความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติดโลก ตระหนักถึงภัยจากยาเสพติด สร้างกระแสความตื่นตัว กระตุ้น ชักชวน จูงใจให้ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่การบำบัดรักษา และสามารถป้องกันตนเอง ครอบครัว สังคม ตลอดจนประเทศชาติปลอดภัยจากยาเสพติดอีกทั้งได้รันรู้และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดจนร่วมกันแสดงพลังความสามัคคีและทำความดีถวายพระนาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสมหามงคลพระนาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567โดยมี ว่าที่ร้อยโทบำรุง คำไว นายอำเภอดอกคำใต้ เป็นประธานพิธีเปิด ณ เทศนาลตำบลหนองหล่มอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

filter: 0; fileterIntensity: 0.0; filterMask: 0; module: photo; hw-remosaic: false; touch: (0.022222223, 0.4015625); sceneMode: 0; cct_value: 0; AI_Scene: (200, 2); aec_lux: 113.84641; aec_lux_index: 0; albedo: ; confidence: ; motionLevel: -1; weatherinfo: null; temperature: 41;

Categories:

Tags:

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *