โครงสร้างหลักสูตร
ปฎิทินการศึกษา
แหล่งเรียนรู้
สมัครเรียนออนไลน์

บุคลากร ศกร.ระดับตำบลหนองหล่ม

นายถนอม โยวัง

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอดอกคำใต้
         ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอดอกคำใต้

นางสาวอรุณศรี นามสาร

ครู อาสาสมัคร

นางสาวนรินทร์สินี กันทะลือ

ครู กศน.ตำบล

เรียนดีมีความสุข

กิจกรรม ศกร.ระดับตำบล

วันที่ 25 กรกฎาคม 2567 นายถนอม โยวัง ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอดอกคำใต้ มอบหมายให้ ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลหนองหล่ม บุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอดอกคำใต้ และห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอดอกคำใต้ ร่วมกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี ว่าที่ร้อยโท บำรุง คำไว นายอำเภอดอกคำใต้ ประธานในพิธี ณ โรงเรียนบ้านปางงุ้น ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำได้จังหวัดพะเยา
วันที่ 26 มิถุนายน 2567 นายถนอม โยวัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอดอกคำใต้ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอดอกคำใต้ มอบหมายให้ คณะครูและบุคลากร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอดอกคำใต้ จัดกิจกรรม โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก (26มิถุนายน) ประจำปี 2567 เพื่อให้นักศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอดอกคำใต้ ที่เข้าร่วมโครงการได้รันรู้และเห็นถึงความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติดโลก ตระหนักถึงภัยจากยาเสพติด สร้างกระแสความตื่นตัว กระตุ้น ชักชวน จูงใจให้ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่การบำบัดรักษา และสามารถป้องกันตนเอง ครอบครัว สังคม ตลอดจนประเทศชาติปลอดภัยจากยาเสพติดอีกทั้งได้รันรู้และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดจนร่วมกันแสดงพลังความสามัคคีและทำความดีถวายพระนาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสมหามงคลพระนาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567โดยมี ว่าที่ร้อยโทบำรุง คำไว นายอำเภอดอกคำใต้ เป็นประธานพิธีเปิด ณ เทศนาลตำบลหนองหล่มอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

ศกร.ระดับตำบลหนองหล่ม