โครงการชุมชนบ้านถ้ำร่วมใจ สร้างคนไทยเป็นหนึ่งเดียวต้านภัยยาเสพติด

การศึกษาหลักสูตรระยะสั้น พัฒนาทักษะชีวิต
โครงการชุมชนบ้านถ้ำร่วมใจ สร้างคนไทยเป็นหนึ่งเดียวต้านภัยยาเสพติด 30 ม.ค.58

ผลการจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น พัฒนาทักษะชีวิต

กิจกรรม เป้าหมาย ทำได้ ว/ด/ป
-โครงการชุมชนบ้านถ้ำร่วมใจ สร้างคนไทยเป็นหนึ่งเดียวต้านภัยยาเสพติด 35 45 30 ม.ค.58

 

 1. โครงการชุมชนบ้านถ้ำร่วมใจ สร้างคนไทยเป็นหนึ่งเดียวต้านภัยยาเสพติด
 2. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2555 – 2558  ข้อที่   2

การสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม

 1. สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของสำนักงาน กศน.

ข้อ  2   นโยบายต่อเนื่อง

2.3. นโยบายด้านส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน

2.3.2. การส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการจัด ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืนให้ครอบคลุมพื้นที่ทุกระดับ

 1. หลักการและเหตุผล

ครอบครัวถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลหรือส่งผลให้สมาชิกในครอบครัวเข้าสู่วงจรของปัญหายาเสพติด     โดยจากการศึกษาเยาวชนในสถานศึกษา     ที่กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเปรียบเทียบกับเยาวชนในสถานศึกษาทั่วไป   พบว่าพลังครอบครัวของเยาวชนในสถานศึกษา มีความแตกต่างกับครอบครัวของเยาวชนทั่วไปในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือด้านการเรียน การได้รับคำปรึกษาหารือหรือคำแนะนำจากผู้ปกครอง       การมีระเบียบกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนของครอบครัว การได้รับความรักและการสนับสนุนที่ดีจากครอบครัว จึงเห็นได้ว่าเยาวชนที่ประสบกับปัญหายาเสพติด ส่วนหนึ่งมาจากการขาดพลังของครอบครัวที่จะคอยดูแลสมาชิกภายในครอบครัวให้ห่างไกลจากยาเสพติด

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดอกคำใต้    โดย กศน. ตำบลบ้านถ้ำ      ได้ตระหนักถึงความสำคัญชีวิตความเป็นอยู่ของเยาวชนชนตำบลบ้านถ้ำ   และเห็นว่าโครงการชุมชนบ้านถ้ำร่วมใจสร้างคนไทยเป็นหนึ่งเดียวต้านภัยยาเสพติดก่อให้เกิดความพอใจและความสุข   ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ลูกหลานหรือสมาชิกภายในครอบครัวสามารถพ้นภัยจากยาเสพติดได้  จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

 

 1. วัตถุประสงค์
 2.   เพื่อเป็นการป้องกันปัญหายาเสพติดในกลุ่มครอบครัว
 3. เพื่อให้กลุ่มพ่อแม่ ผู้ปกครอง สามารถเป็นความรู้พื้นฐานเบื้องต้นในการป้องกันบุตรหลานของตนเองมิให้เข้าไป  ยุ่งเกี่ยวกับปัญหายาเสพติด
 4. เพื่อให้ทราบว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างไร   เมื่อบุตรหลาน   ติดยาเสพติดแล้ว

 

 

21

 1. เป้าหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

เชิงปริมาณ

ประชาชนใน ตำบลบ้านถ้ำ         จำนวน   35   คน

เชิงคุณภาพ  ประชาชนตำบลบ้านถ้ำ ที่เข้าร่วม    โครงการชุมชนบ้านถ้ำร่วมใจสร้างคนไทยเป็นหนึ่งเดียวต้านภัยยาเสพติดนำทักษะการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นรูปธรรมสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม   และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข

 1. ผลการดำเนินงาน
 2. การใช้จ่ายงบประมาณ

แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา  ผลผลิตที่  4  ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ  รหัสงบประมาณ  2000204004000000  งบดำเนินงาน  รหัสงาน  400406  ค่าจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  จำนวน 3,500 .-บาท  (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน)  ดังนี้  (ทุกรายการขอถัวจ่ายตามจริง)

–  ค่าวิทยากร  3  ชั่วโมงๆละ  200 บาท                       เป็นเงิน      600    บาท

–  ค่าวัสดุ                                                        เป็นเงิน    2,900    บาท

 

 

 1. กิจกรรมทำดำเนินการ ผลผลิตของการดำเนินงาน/โครงการ
 2. 1. ประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง/ขออนุมัติโครงการ
 3. 2. วางแผนการจัดกิจกรรม/แต่งตั้งคณะทำงาน
 4. 3. ประสานเครือข่ายด้านสถานที่จัดกิจกรรม
 5. 4. ดำเนินกิจกรรมตามแผน
 6. 5. สรุปผล/รายงานผล

004

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *