โครงการสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย

การศึกษาหลักสูตรระยะสั้น พัฒนาสังคมชุมชน

โครงการสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย วันที่ 30 พ.ค.58

ผลการจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น พัฒนาสังคมชุมชน

กิจกรรม เป้าหมาย ทำได้ ว/ด/ป
-โครงการสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย 60 66 30 พ.ค.58

 

 1. โครงการ สร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย
 2. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2555 – 2558 ข้อที่   2

การสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม

 1. สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของสำนักงาน กศน.

ข้อ  2   นโยบายต่อเนื่อง

2.2. นโยบายด้านการศึกษาตามอัธยาศัย

2.2.1.การส่งเสริมการอ่าน

2.3. นโยบายด้านส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน

2.3.2. การส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการจัดส่งเสริมและ

สนับสนุนการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืนให้ครอบคลุมพื้นที่ทุกระดับ

 1. หลักการและเหตุผล

การส่งเสริมสนับสนุน และเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องประชาธิปไตยนั้น จะต้องเริ่มที่เด็กและเยาวชน  สถานศึกษาจึงเป็นสถาบันที่สำคัญยิ่งในการปลูกฝัง ฝึกฝนเด็กและเยาวชนให้รู้จักและคุ้นเคยกับพื้นฐานความคิดแบบประชาธิปไตย ซึ่งมีความสำคัญยิ่งต่อการเป็นพลเมืองดีและกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองในอนาคต    เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย ตลอดจนรณรงค์และส่งเสริมให้มีการดำเนินกิจกรรมที่เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยทุกแห่ง ที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองต่อไป

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดอกคำใต้    โดย กศน.ตำบลบ้านถ้ำ  ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาประชาชนให้มีประสิทธิภาพ   ทั้งนี้เพื่อพัฒนาประชาชนตำบลบ้านถ้ำ ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมและชุมชนได้อย่างมีความสุข     และได้มองเห็นความสำคัญของเรื่องการสร้างจิตสำนึกรักประชาธิปไตย  และการมีส่วนร่วมในการใช้สิทธิใช้เสียงในการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นพื้นฐานในทางด้านประชาธิปไตย  จึงได้จัดกิจกรรมโครงการสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย ให้กับประชาชนเพื่อขยายและกระจายโอกาส สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนนำไปใช้เป็นพื้นฐานในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

 1. วัตถุประสงค์
 2. เพื่อให้ประชาชน ในตำบลบ้านถ้ำ สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนนำไปใช้เป็นพื้นฐานในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

2.เพื่อให้ประชาชนในตำบลบ้านถ้ำ ได้เรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ   ความเสมอภาคและหน้าที่ตามระบบประชาธิปไตย

3 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใน ตำบลบ้านถ้ำ มีความรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ทั้งปวง

                                     

                                                                                                         

                                                                                                                    18

 

 1. เป้าหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

เชิงปริมาณ

ประชาชนในตำบลบ้านถ้ำ     จำนวน     60     คน

       เชิงคุณภาพ

ประชาชนในตำบลบ้านถ้ำ ที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนนำไปใช้เป็นพื้นฐานในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

 

 1. ผลการดำเนินงาน
 2. การใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา   ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ  งบดำเนินงาน  รหัสงบประมาณ  2000204004000000  รหัสงาน  400407  การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน  จำนวน  3,000.-บาท  (สามพันบาทถ้วน)  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้  (ทุกรายการขอถัวจ่ายตามจริง)

 1. กิจกรรมทำดำเนินการ ผลผลิตของการดำเนินงาน/โครงการ

กิจกรรมหลักที่ต้องดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว

 1. ขออนุมัติโครงการ
 2. แต่งตั้งคณะทำงานและประชุมชี้แจง
 3. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 4. จัดกิจกรรมตามแผน ประกอบด้วย
 5. สรุปผล/รายงานผล

003

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *