โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเกษตรที่พึ่งพาตนเอง

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเกษตรที่พึ่งพาตนเอง

. ชื่อโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเกษตรที่พึ่งพาตนเอง

 1. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2555 – 2558 ข้อที่   2

การสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม

 1. สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของสำนักงาน กศน.

ข้อ  2   นโยบายต่อเนื่อง

2.3. นโยบายด้านส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน

2.3.2. การส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการจัด ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืนให้ครอบคลุมพื้นที่ทุกระดับ

 1. หลักการและเหตุผล

เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเกษตรที่พึ่งพาตนเอง เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัส   ชี้แนะแนวทางในการดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยตั้งแตกอนเกิดวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ   และเมื่อภายหลังทรงยํ้าถึงแนวทางแกไขเพื่อใหรอดพน   และสามารถดํารงชีวิตอยางไมเดือนรอนมีความเปนอยูอยางพอเพียง  ประมาณตนตามฐานะ ตามอัตภาพ ทํากิจกรรมที่เหมาะสมกับตนเองและสามารถพึ่งตนเองได โดยนําเรื่องทฤษฎีใหมขั้นที่หนึ่งฐานการผลิตการเกษตรกรในชนบทนั้น จะตองทําการผลิตในลักษณะพึ่งพาและความหลากหลายของกิจกรรม  เป็นกิจกรรมที่เกื้อกูลซึ่งกันและกัน  การใชแรงงานในครอบครัว  และการลดตนทุนในการผลิต   การเสริมรายไดตลอดจน         การผสมผสานกิจกรรมใหเกิดประโยชน

กศน.อำเภอดอกคำใต้  โดย  กศน.ตำบลบ้านถ้ำ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้ความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อกระตุ้น ปลูกฝัง  ให้ความรู้ กับประชาชน ให้สามารถน้อมนำแนวพระราชดำรัส เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปใช้ในการดำเนินชีวิตให้เป็นปกติสุข ไม่ตกเป็นทาสของ ความฟุ้งเฟ้อ  ฟุ่มเฟือย  มุ่งหวังให้ประชาชนมีความสามารถในการวิเคราะห์ตนเอง  แก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง  และสามารถพึ่งตนเองได้

 1. วัตถุประสงค์
 2. เพื่อให้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้และทักษะกระบวนการคิดตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

 1. 2. เพื่อให้ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะในการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมอยู่ภายใต้ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล การมีภูมิคุ้มกันที่ดี และที่สำคัญต้องมีความรู้คู่คุณธรรม เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้

                                                                                                                      

 

 

 

 

      27           

 1. เป้าหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

                เชิงปริมาณ      :   ประชาชนในพื้นที่  ตำบลบ้านถ้ำ  อำเภอดอกคำใต้   จังหวัดพะเยา  จำนวน  40  คน

          คุณภาพ          :   ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน  40  คน  ได้รับความรู้จากการอบรมนำประสบการณ์ที่ได้รับมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพอย่างถูกต้อง และสามารถพึ่งพาตนเองได้

 

 1. ผลการดำเนินงาน
 2. การใช้จ่ายงบประมาณ

แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ผลผลิตที่  4  ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ กิจกรรมการศึกษานอกระบบ รหัสงบประมาณ 2000204004000000  งบดำเนินงาน รหัสงาน 400410  โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จำนวน  3,000.-บาท   ดังนี้   (ทุกรายการขอถัวจ่ายตามจริง)

 1. ค่าวิทยากร                                      จำนวน        1,000.-บาท
 2. ค่าจัดจ้างเขียนป้ายผ้า จำนวน           300.-บาท
 3. ค่าวัสดุ จำนวน        1,700.-บาท

 

 

 1. กิจกรรมทำดำเนินการ ผลผลิตของการดำเนินงาน/โครงการ
 2. ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรม
 3. ประสานวิทยากรและสถานที่
 4. 3. ขออนุมัติโครงการ
 5. ดำเนินการตามแผน
 6. 5. ประเมินผลและสรุปโครงการ

ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน สามารถพัฒนาตนเองและนำประสบการณ์ที่ได้รับมาเป็นแนวทางดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพอย่างถูกต้อง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *