โครงการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจนำวิถีพอเพียงสู่ชุมชน

การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง       โครงการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจนำวิถีพอเพียงสู่ชุมชน  6 ก.พ 58

ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                                                                

กิจกรรม เป้าหมาย ทำได้ ว/ด/ป
-โครงการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจนำวิถีพอเพียงสู่ชุมชน

-โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเกษตรที่พึ่งพาตนเอง

60

40

68

56

6 ก.พ 58

5 มิ.ย. 58

 

 1. โครงการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจนำวิถีพอเพียงสู่ชุมชน
 2. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2555 – 2558 ข้อที่   2

การสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม

 1. สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของสำนักงาน กศน.

ข้อ  2   นโยบายต่อเนื่อง

2.3. นโยบายด้านส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน

2.3.2. การส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการจัด ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืนให้ครอบคลุมพื้นที่ทุกระดับ

 1. หลักการและเหตุผล

ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน  ได้ส่งผลต่อทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และในปัจจุบันมีแนวโน้ม ที่อาจส่งผลกระทบต่อ ความมั่นคงของชาติใน ทุกมิติอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ สภาพเศรษฐกิจตกต่ำ สภาวะคนว่างงาน และความแตกต่างทางความคิด ระหว่างคนในสังคม ทั้งนี้ สถานการณ์ ดังกล่าว จะกระทบต่อความมั่นคงของชาติ ดังนั้น “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ำแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ การจะดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้นั้น ต้องเริ่มที่ตัวเราสามารถปรับเปลี่ยนวิธีคิดให้หันมาพึ่งตนเอง ให้ได้วิธีการคือต้องวิเคราะห์ข้อมูลตนเองก่อนว่า อยู่ภายใต้ ความพอประมาณ   ความมีเหตุมีผล การมีภูมิคุ้มกันที่ดี และที่สำคัญต้องมีความรู้คู่คุณธรรมด้วย         กศน.ตำบลบ้านถ้ำ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้ความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อกระตุ้น ปลูกฝังและให้ความรู้ กับประชาชน ให้สามารถน้อมนำแนวพระราชดำรัส “เศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปใช้ในการดำเนินชีวิตให้เป็นปกติสุข ไม่ตกเป็นทาสของ  ความฟุ้งเฟ้อ  ฟุ่มเฟือย  มุ่งหวังให้ประชาชนมีความสามารถในการวิเคราะห์ตนเอง  แก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง  และสามารถพึ่งตนเองได้ในที่สุด

 

 

                                                                  

                                                                                                                  

24

 1. วัตถุประสงค์
 2. เพื่อให้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้และทักษะกระบวนการคิดตามหลักปรัชญา               เศรษฐกิจพอเพียง
 3. 2. เพื่อให้ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะในการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การ     ปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม อยู่ภายใต้ ความพอประมาณ   ความมีเหตุมีผล การมีภูมิคุ้มกันที่ดี

               และที่สำคัญต้องมีความรู้คู่คุณธรรม เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินชีวิตและประกอบ

               อาชีพได้

 1. เป้าหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

เชิงปริมาณ

ประชาชนในพื้นที่  ตำบลบ้านถ้ำ   อำเภอดอกคำใต้   จังหวัดพะเยา  จำนวน  60  คน

          คุณภาพ                                                                                                                    ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน  60  คน  ได้รับความรู้จากการอบรมนำประสบการณ์ที่ได้รับมาเป็นแนวทางดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพอย่างถูกต้อง และสามารถพึ่งตนเองได้

 1. ผลการดำเนินงาน
 2. การใช้จ่ายงบประมาณ

แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา    ผลผลิตที่ 4  ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ รหัสงบประมาณ 2000204704000000  งบดำเนินงาน  รหัส 400410 โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง      จำนวน   4,000.-บาท   ดังนี้   ( ทุกรายการขอถัวจ่ายตามจริง )

 1. ค่าตอบแทนวิทยากร ( 5 ชั่วโมง ๆ ละ 200 บาท )                  จำนวน        1,000.-บาท
 2. ค่าจัดจ้างทำป้ายไวนิล                                              จำนวน                   300.-บาท
 3. ค่าวัสดุ           จำนวน         2,700.-บาท

 

 1. กิจกรรมทำดำเนินการ ผลผลิตของการดำเนินงาน/โครงการ
 2. ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรม
 3. ประสานวิทยากรและสถานที่
 4. 3. ขออนุมัติโครงการ
 5. ดำเนินการตามแผน
 6. 5. ประเมินผลและสรุปโครงการ

ประชานตำบลบ้านถ้ำกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการอบรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำความรู้ ทักษะการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นรูปธรรมสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม     และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *