โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในชีวิตประจำวัน …

โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในชีวิตประจำวัน
วันที่ 13 สิงหาคม 2560
ณ กศน.ตำบลบุญเกิด อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา