โครงการส่งเสริมความจงรักภักดีต่อชาติ …

โครงการส่งเสริมความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
15 สิงหาคม 2560
ณ กศน.ตำบลบุญเกิด ตำบลบุญเกิด อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

Read More

โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในชีวิตประจำวัน …

โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในชีวิตประจำวัน
วันที่ 13 สิงหาคม 2560
ณ กศน.ตำบลบุญเกิด อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

Read More

การศึกษาต่อเนื่องรูปแบบกลุ่มสนใจ …

การศึกษาต่อเนื่องรูปแบบกลุ่มสนใจ การทำดอกไม้จันทน์ หลักสูตร 6 ชั่วโมง ให้กับประชาชน ตำบลบุญเกิด
อำเภออกคำใต้ จังหวัดพะเยา

Read More

การศึกษาต่อเนื่องรูปแบบกลุ่มสนใจ …

การศึกษาต่อเนื่องรูปแบบกลุ่มสนใจ การทำดอกไม้จันทน์ หลักสูตร 6 ชั่วโมง ให้กับประชาชน ตำบลบุญเกิด
อำเภออกคำใต้ จังหวัดพะเยา

Read More

กิจกรรมฝึกปฏิบัติการวางแผนการพัฒนากศน.

29 พ.ค.2560 กิจกรรมฝึกปฏิบัติการวางแผนการพัฒนากศน. เชิงรุกโดย นางพิมพา หาญวัฒนะชัยศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

Read More