โครงสร้างหลักสูตร
ปฎิทินการศึกษา
แหล่งเรียนรู้
สมัครเรียนออนไลน์

บุคลากร ศกร.ระดับตำบลห้วยลาน

นายถนอม โยวัง

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอดอกคำใต้
         ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอดอกคำใต้

นางสาวอรุณศรี นามสาร

ครู อาสาสมัคร

นางสาวกมลวรรณ อินไชย

ครู กศน.ตำบล

เรียนดีมีความสุข

ศกร.ระดับตำบลห้วยลาน