โครงสร้างหลักสูตร
ปฎิทินการศึกษา
แหล่งเรียนรู้
สมัครเรียนออนไลน์

บุคลากร ศกร.ระดับตำบลบ้านปิน

นายถนอม โยวัง

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอดอกคำใต้
         ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอดอกคำใต้

นางสาวอรุณศรี นามสาร

ครู อาสาสมัคร

นางสาวภัคนันท์ ปัญโญ

ครู กศน.ตำบล

เรียนดีมีความสุข

ศกร.ระดับตำบลบ้านปิน