ครู กศน.ตำบลดอกคำใต้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

“กศน.ยุคใหม่ กับการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ และระบบสารสนเทศสำนักงาน”

ระหว่างวันที่ 13 – 15 มกราคม 2559  ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

145266557051714526762327571452676239123145274538969114527453939711452745430257

กศน.ตำบลดอกคำใต้ เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรการสานผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก

เปิดสอนระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2559 ณ วัดดอนไชย ต.ดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

P_20160105_095248 P_20160105_100004 P_20160105_101724 P_20160105_101756 P_20160106_093300 P_20160106_093313

 

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนตำบลดอกคำใต้

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนตำบลดอกคำใต้       วันที่  6  มีนาคม 2558     จำนวน  50  คน  ชาย 21 คน   หญิง 29 คน