โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด

โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด   สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2555 – 2558 ข้อที่   1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับทุกประเภทโดยมุ่งเน้นเป้าหมายคือนักเรียนเป็นศูนย์กลาง   สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของสำนักงาน กศน. ข้อ  2   นโยบายต่อเนื่อง

Read more

โครงการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจนำวิถีพอเพียงสู่ชุมชน

การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง       โครงการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจนำวิถีพอเพียงสู่ชุมชน  6 ก.พ 58

Read more